Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov sme pripravili, aby sme Vás informovali o tom, ako spoločnosti patriace do skupiny Veolia Slovensko (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „Veolia“) tie osobné údaje získavajú, uchovávajú a ďalej spracúvajú v súvislosti s poskytovaním služieb, správou dodávateľských a odberateľských vzťahov.

Spracovanie osobných údajov môže byť tiež nevyhnutné pri plnení našich zákonných a zmluvných povinností a ďalšie účely, ktoré sú bližšie špecifikované v týchto zásadách.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našich spoločnostiach, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu, resp. koordinátora osobných údajov prostredníctvom e-mailu na: [email protected], [email protected], telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese spoločnosti:

Veolia Energia Slovensko, a. s.
do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 21,
851 01 Bratislava

Vážime si Váš záujem o naše služby a urobíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou skupiny Veolia a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Zabezpečíme, aby prístup k Vašim osobným údajom mali len výlučne osoby poverené prevádzkovateľom - spoločnosťou Veolia, resp. niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Veolia, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované na nevyhnutnú dobu na splnenie účelu spracúvania, v súlade s internými pravidlami spoločnosti Veolia a platnou právnou úpravou. V prípade, že Vaše osobné údaje nebude potrebné ďalej uchovávať, budú Vaše osobné údaje úplne vymazané okamžite po tom ako to bude možné v súlade s platnou právnou úpravou a internými predpismi spoločnosti Veolia. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 GDPR.

Pre viac informácií v súvislosti so spracúvaním osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušný odkaz uvedený na: https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťami skupiny Veolia na úseku vodohospodárstva kliknite na príslušný odkaz:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 
https://www.pvsas.sk/gdpr/

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 
https://www.stvps.sk/ochrana-osobnych-udajov/

POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKU ÚNIU
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

POUŽITIE VAŠICH ÚDAJOV POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

DOBA UCHOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie konkrétneho účelu, podrobnejšie informácie o dobe uchovávania. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov, najmä zásadou minimalizácie uchovávania.

V prípade ak by sme niektoré osobné údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu, budeme ich uchovávať vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

• spoločnostiam personálne a majetkovo prepojeným v rámci skupiny Veolia Slovensko, t. j. spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., jej dcérskym spoločnostiam uvedeným v prílohe č. 1 tohto dokumentu,  ako aj vodárenskej divízií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a ČOVSPOL, a.s.,  našim odberateľom, klientom, iným dodávateľom a ďalším zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri výkone našej podnikateľskej činnosti, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb a pod.,
• iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. verejným obstarávateľom, súdom, Polícií a pod.).

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
• právo na prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
• právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané.
• právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR - môžete požiadať, aby prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
(ii) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
(iii) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
(iv) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(v) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
(vi) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
• právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR - môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
• právo na odvolanie súhlasu článku 7 ods. 3 GDPR – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
• právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa
• právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Príloha č. 1: Zoznam spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko
Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
C-Shop, spol. s r.o., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
C-bau, spol. s r.o., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Senec, a.s., Sokolská 6, Senec 903 01
Veolia Energia Vráble, a.s., Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble 952 01
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom 965 01
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Industry Levice, s. r. o., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o., Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01
Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o., Zeppelina 7, Levice 934 01
Veolia Teplo Levice, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14 P.O.BOX 18, Levice 934 01
Veolia Energia Lučenec, a.s., Ulica Partizánska 1/1990, Lučenec 984 01
SLOVEO a.s., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o., L. Kossútha 99, Kráľovský Chlmec 077 01
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
PPC Investments, a.s., Magnetová 12, Bratislava 831 04
PPC Energy, a.s., Magnetová 12, Bratislava 831 04
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s., Polianky 6A,  Bratislava 841 01
VeCom SK, a.s., Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Biomass Energy Corporation, a.s., Einsteinova 21, Bratislava 851 01