Politika IMS

Na uskutočnenie svojich záväzkov je Veolia Energia vybavená integrovaným systémom riadenia bezpečnosti, kvality, životného prostredia a energií a týmto štyrom zložkám venuje mimoriadnu pozornosť pri každodennej činnosti.

Veolia Energia na Slovensku sa zaväzuje:

  • pripisovať dôležitosť zvládaniu rizík ohrozujúcich pracovné podmienky, zdravie, bezpečnosť a hygienické aspekty začleňovaním preventívnych opatrení do všetkých svojich činností nad rámec legislatívnych požiadaviek,

  • neprestajne hľadať možnosti, ako skvalitňovať svoje služby, počúvať zákazníkov, reflektovať ich rôznorodosť náležitými ponukami riešení a usilovať sa o ich každodenné napĺňanie,

  • podporovať výskum a rozvoj trvalo udržateľných riešení a inovácií pre svojich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie, zodpovedne rásť a konať v záujme ochrany prírodných zdrojov, zvyšovania prevencie ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám,

  • sústavne zlepšovať hospodárenie s energiami prostredníctvom podporovania nákupu energeticky účinných výrobkov a služieb a zefektívnenia prevádzkových činností,

  • rešpektovať a dodržiavať pravidlá, zmluvné podmienky, právne predpisy a napĺňať iné technické, ekonomické, environmentálne a spoločenské požiadavky pri výkone svojej činnosti,

  • svojou činnosťou aktívne prispievať k podpore rozvoja komunity, v ktorej spoločnosť podniká, a podnecovať svojich obchodných partnerov, dodávateľov, subdodávateľov k dodržiavaniu rovnakej zodpovednosti,

  • rozvíjať schopnosti a profesionalitu svojich zamestnancov, naďalej budovať dobré meno spoločnosti, pozíciu lídra a nositeľa know-how v oblasti energetických riešení a vytvárať atraktívne podmienky pre prácu v spoločnosti. 

 

Sme členmi združenia Business Leaders Forum

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku.
Veolia Energia patrí medzi členov tohto združenia a pri všetkých svojich aktivitách má na zreteli princípy zodpovedného podnikania.