Naše služby

 • Realizácia stavieb vodovodov a kanalizácií
 • Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
 • Odstraňovanie porúch na vodovodoch a kanalizáciách
 • Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
 • Montáž vodomerov
 • Návrh a dodávka malých dezinfekčných zariadení na pitnú vodu
 • Fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické laboratórne rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody
 • Vyhľadávanie porúch na vodovodoch elektroakustickou a korelačnou technikou
 • Monitoring vodovodnej siete snímačmi šumu špičkovej technológie ENIGMA
 • Vytyčovanie neznámych trás vodovodov, vyhľadanie zasypaných resp. zaasfaltovaných armatúr a poklopov na vodovodoch a kanalizáciách
 • Monitoring kanalizácií kamerou s výstupom na videokazete
 • Dovoz pitnej vody autocisternami do akumulačných nádrží objednávateľov, napr. chaty,
 • Pristavenie autocisterny s pitnou vodou na veľkých spoločenských akciách, napr. letecké dni, hudobné slávnosti a pod.
 • Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov našimi kanalizačno-sacími vozidlami a ich likvidácia na našich čistiarňach odpadových vôd /ČOV/ s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu
 • Príjem a likvidácia dovezených odpadových vôd na vybrané ČOV priamo zákazníkom
 • Čistenie kanalizácií- úplné odstránenie nánosov z kanalizácií špeciálnym vozidlom HELLMERS a likvidácia týchto nánosov na našich ČOV
 • Odstránenie koreňov z kanalizácií frézovaním
 • Výkony špeciálnou dopravnou a mechanizačnou technikou- zemné stroje /UDS, JCB/, preprava nákladnými vozidlami, autocisterny, žeriavy, kanalizačné tlakové vozidlá a pod.
 • Priemyselný outcorcing- služby pre podnikateľov v oblasti prevádzkovania vnútro areálových rozvodov vody, kanalizácie a ČOV
 • Poskytovanie informácií o vodárenských a kanalizačných zariadeniach v našej správe- zakresľovanie do máp, podkladov pre projektovú činnosť
 • Stanoviská k projektovým dokumentáciám v úrovni územného a stavebného konania
 • Poradenská činnosť v oblasti prevádzkovania vodovodov, kanalizácií a ČOV, v oblasti úpravy a dezinfekcie vody a v oblasti hydrogeologického prieskumu