Environmentálna oblasť

Činnosť skupiny Veolia  je už vo svojej podstate spojená so životným prostredím. Skupina sa snaží minimalizovať vplyv svojich činností na životné prostredie napr. vývojom nových technológií alebo zdieľaním príkladov dobrej praxe. Veolia zaraďuje environmentálnu oblasť medzi svoje priority v rámci CSR stratégie. 

Podpora biodiverzity

Činnosti spojené s výrobou pitnej vody a čistením odpadových vôd sú s prírodou veľmi úzko spojené už zo svojej podstaty. Veolia svojím pôsobením ovplyvňuje kolobeh vody v prírode, a preto sa využitím vlastného technologického know-how snaží minimalizovať vplyv svojich činností na životné prostredie. Spolupracuje s viacerými  mimovládnymi organizáciami a Slovenským rybárskym zväzom na zvýšení prírodnej rozmanitosti v regióne pôsobnosti realizáciou projektov ako napr. Vraciame ryby do našich riek, Čisté vody a pod.
 

Environmentálne pravidlá, ktorými sa Veolia riadi v oblasti energie:

  • ISO normy - sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, čím garantujeme dodržiavanie platnej legislatívy.
  • Prevencia znečisťovania životného prostredia – hľadáme úspory energií, znižujeme počet lokálnych zdrojov, rozvíjame siete diaľkového vykurovania, atď.
  • Výroba tepla a elektriny v ekologicky šetrnej kogenerácii - kombinovaná výroba tepla a elektriny, teda kogenerácia, je oveľa ohľaduplnejšia k životnému prostrediu než oddelená výroba, pretože umožňuje zvýšiť účinnosť zariadenia a ušetriť veľké množstvo paliva (až 40 %).
  • Nahrádzanie stále väčšieho množstva uhlia obnoviteľnými a druhotnými zdrojmi energie - v mestách, kde pôsobíme, sme spustili viaceré projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy a slnečnej energie).
  • Neustále zlepšovanie, modernizácia a inovácia energetických zariadení.
  • Odpadové hospodárstvo - triedime nebezpečné odpady a plasty a oganizujeme triedenie a zber papiera.
  • Elektrické vozidlo - Zamestnancom Veolie Energia v Bratislave v rámci technickej kontroly prevádzok slúži od roku 2011 na prepravu v meste elektrický automobil. Okrem znižovania hluku v meste prispieva aj k zníženiu emisií CO2 a jeho využitie prináša úsporu zhruba 5 ton emisií ročne.
  • Naše mesto - v Bratislave, Košiciach a Poprade sa pravidelne zúčastňujeme dobrovoľníckych aktivít - maľujeme múry, ploty, preliezky a pomáhame tým aj našim klientom.

Podpora biodiverzity Čitajte viac - PROJEKTY

 

Obnoviteľné zdroje energie 

sú súčasťou našich riešení v snahe zvýšiť energetickú a ekologickú účinnosť tepelnotechnických zariadení. Obnoviteľné zdroje prispievajú k energetickej sebestačnosti, zníženiu závislosti od dodávok zemného plynu, k tvorbe nových pracovných miest v regióne a v neposlednom rade priaznivo vplývajú na životné prostredie zníženou tvorbou emisií CO2.

Projekty biomasy sú v rámci rozvojových aktivít jednou z priorít spoločnosti Veolia Energia.

Najväčší technicky využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku má práve biomasa, a preto sú naše technologické riešenia prevažne orientované na jej využitie.

Biomasové kotolne prevádzkované spoločnosťou Veolia Energia

Veolia Energia začala spaľovať biomasu v roku 2004. V súčasnosti je biomasa využívaná pre výrobu tepla a teplej úžitkovej vody nasídlisku Lúky v meste Vráble a na sídlisku Západ v Poprade. Na východnom Slovensku Veolia Energia prevádzkuje 14 kotolní na biomasu spaľujúcich drevnú štiepku a piliny. Drevná štiepka a piliny pochádzajú z drevných zvyškov, odrezkov, prebierok, z vlastnej produkcie rýchlorastúcich drevín a z poškodeného dreva.

Spolupráca s vysokými školami

V rámci projektu rýchlorastúcich drevín spolupracujeme s viacerými slovenskými vysokými školami. Prispievame tak k čiastočnému zlepšeniu materiálno-technického vybavenia výskumu vysokých škôl a umožňujeme aplikovať získané vedecké poznatky v praxi.

70 solárnych panelov slúži na predohrev teplej úžitkovej vody v Petržalke.

V roku 2010 uviedla Veolia Energia v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Petržalka do prevádzky pilotný projekt využitia solárnej energie na predohrev teplej úžitkovej vody v slnečných kolektoroch.

Na streche budovy jednej zo základných škôl na najväčšom slovenskom sídlisku je inštalovaných 70 solárnych panelov, ktorými sa dodáva teplo do 309 okolitých bytov napojených na daný okruh.