Staráme sa o svetové zdroje

V dnešnej dobe sa prírodné zdroje stávajú vzácnosťou, zatiaľ čo naše potreby rastú v stále hustejšie osídlenom urbanizovanom svete čeliacom klimatickým zmenám. Ľudia potrebujú úplne prehodnotiť svoj vzťah k zdrojom, prísť s novými, účelnejšími modelmi sociálneho a ekonomického rastu, ktoré budú lepšie vyvážené a udržateľnejšie.

Zlepšovanie prístupov k zdrojom

Vo svete rastúcich potrieb  a zmenšujúcich  sa  zásob sa  prístup k základným zdrojom stáva zložitejším a zároveň je zdrojom napätia. Veolia ako reakciu na tieto výzvy rozvíja trvalé riešenia s cieľom poskytnúť čo najväčšiemu počtu  ľudí zdroje potrebné pre zabezpečenie blahobytu obcí, zatraktívnenie regiónov a posilnenie výkonnosti firiem.  Súčasťou týchto riešení je zabezpečenie dostupnosti nezávadnej pitnej vody, energetických služieb mestám a  ich obyvateľom, služieb pre priemysel s cieľom zaručiť nepretržité dodávky pre výrobné procesy a tiež systémy opätovného využitia materiálov v rámci kruhovej ekonomiky.
 

Ochrana zdrojov

Vzhľadom k rastúcemu napätiu okolo problematiky  prírodných zdrojov je každý z nás zodpovedný tieto zdroje zachovávať a chrániť. Tie zdroje, ktoré sú využívané lepšie, s menšou intenzitou  a menej poškodzované, sú zdroje, ktoré budú k dispozícii aj v budúcnosti. Veolia preto vyvíja inovatívne a  udržateľná riešenia, tak  aby sa vyťažilo iba to, čo je nevyhnutne potrebné, na správnom mieste, v správnom čase pri použití správnych metód. Zároveň chráni vyváženosť ekosystémov s cieľom zabezpečiť, že zdroje budú aj naďalej dostupné. Veolia využíva svoje odborné znalosti na optimálne využívanie týchto zdrojov, na  zabezpečenie toho, že počas užívateľského cyklu nedôjde k stratám, a na minimalizáciu akéhokoľvek následného dopadu, teda  na vylúčenie škodlivých účinkov na ľudské zdravie alebo prírodné prostredie.
 

Obnovovanie zdrojov

Prehodnotením svojich podnikateľských  činností Veolia umožňuje vytváranie nových druhotných zdrojov, ktoré postupne vyvažujú rastúci nedostatok primárnych prírodných materiálov. Veolia prostredníctvom Inovácií v recyklácii materiálov a  využívaní odpadov poskytuje riešenie, ktoré výrazne rozširujú životnosť  a úžitkovú hodnotu vyťažených zdrojov. Za účelom uzavretia slučky kruhovej ekonomiky rozvíja Veolia  svoju profesionálnu  odbornosť v navrhovaní ekologických riešení tak, aby podporila výrobcov  hneď pri počiatočných krokoch v  tvorbe výrobných postupov cez výrobu nových materiálov z transformovaných odpadov.
 
A nakoniec v každej sfére podnikania, zvlášť na ich rozhraniach, vytvára Veolia úplne nové zdroje: z tepla vznikajúceho ako vedľajší produkt priemyslovej výroby sa stáva vykurovanie obydlí,  z odpadových vôd  sa stáva hnojivo alebo  bioplast,  z plynov vypúšťaných pri nakladaní s odpadmi sa stáva elektrina alebo biopalivo a pod.