Výroba pitnej vody

Veolia poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody a  odvádzania a čistenia odpadových vôd.  Našou úlohou je zabezpečiť pre odberateľov pitnú vodu zodpovedajúcu zdravotno bezpečnostným normám definovanými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Európskou úniou alebo legislatívou jednotlivých krajín.

Pitná voda z vodovodu podlieha prísnej kontrole

Kvalita  dodávanej pitnej vody zodpovedá všeobecne platným právnym predpisom. Jej kvalita je prísne kontrolovaná. Kvalita vody sa sleduje v certifikovaných laboratóriách. Okrem základných fyzikálno-chemických,  rádiochemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov sa sleduje prítomnosť kovov, pesticídov a iných organických látok podľa platných STN (Slovenské technické normy).

Voda po odobratí zo zdroja (podzemný alebo povrchový vodný zdroj), pred dodávkou  spotrebiteľovi, prechádza rôznymi technologickými procesmi úpravy. Úprava vody sa realizuje v úpravniach vody. Procesy čistenia môžu byť aplikované jednotlivo alebo v rôznych kombináciách, pričom zvolené postupy závisia od spôsobu a množstva znečistenia – mechanické predčistenie, usadzovanie, filtrácia, čírenie, odstraňovanie železa a mangánu, adsorpcia na aktívnom uhlí, dezinfekcia chlórovaním, pôsobením ozónu alebo pôsobením UV žiarenia, ozonizácia, apod.

Vyčistená voda z úpravne vody prechádza do vodojemu, ktorý je zbernou nádržou pre prečistenú vodu (zásobárňou pitnej vody). Je postavený na vyvýšenom mieste, aby bola voda dopravovaná do domácností potrubím pôsobením gravitačnej sily. Materiál vodojemu a vodovodného potrubia musí byť vyrobený zo zdravotne nezávadného materiálu a spĺňať stanovené normy na ochranu ľudského zdravia.

V domácnostiach sa takto upravená voda využíva nielen na pitie a prípravu jedál, ale aj umývanie, sprchovanie, splachovanie WC a iné domáce činnosti. V priemyselnej výrobe sa pitná voda využíva na výrobu a úpravu potravín, oblečenia, papiera a iných výrobkov.