Služby pre spotrebiteľov

Prístup k pitnej vode, energii alebo triedeniu odpadov nie je na celom svete rovnako jednoduchý. Poslaním skupiny Veolia je zaistiť dostupnosť základných služieb. Všade, kde je Veolia zastúpená, prispieva k zlepšeniu životných podmienok a ekonomickému vývoju regiónu.

V Slovenskej republike zásobuje skupina Veolia pitnou vodou viac ako 959528  obyvateľov. Na kanalizačnú sieť je napojených 627038 obyvateľov. Energetické služby poskytuje viac ako 90 000 domácnostiam.

Našim klientom v komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére poskytujeme vodohospodárske služby - dodávku kvalitnej pitnej vody a odkanalizovanie, energetické služby a širokú škálu služieb spojených s energetickou účinnosťou. Naším hlavným poslaním je pomáhať klientom optimálne využívať energie a pritom rešpektovať životné prostredie. Cieľom skupiny Veolia je zaručiť maximálnu kvalitu poskytovaných služieb vo všetkých regiónoch, byť svojim zákazníkom neustále k dispozícii a vytvárať dlhodobé obchodné partnerstvá na profesionálnej úrovni. Skupina Veolia je zákaznícky orientovanou spoločnosťou a za základ vzťahov medzi spoločnosťou a zákazníkmi považuje vzájomnú dôveru. 

Lokálne riešenia prispôsobené potrebám zákazníkov
 
Sledujeme potreby a očakávania svojich zákazníkov a na základe ich poznania zavádzame komplexnú ponuku služieb s cieľom reagovať na trojakú výzvu súčasnosti:

  • hospodársky rast rešpektujúci životné prostredie, 
  • pohodlie obyvateľov za konkurencieschopnú cenu,
  • energetická nezávislosť.

 Vodohospodárske služby
 
Veolia poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd mestám a obciam, priemyselným partnerom aj koncovým spotrebiteľom. Podstatou aktivít spoločnosti je delegované riadenie vodohospodárskych zariadení tak pre mestá a spoločenstvá obcí, ako aj pre priemyselné podniky. Individuálnym zákazníkom potom garantuje kvalitu poskytovaných služieb a chce im byť neustále k dispozícii, čo najlepšie ich informovať a prejaviť im svoju solidaritu.
 
Energetické služby
 
Veolia poskytuje služby na zabezpečenie energetických potrieb zákazníkov, hlavne v oblasti výroby a dodávok tepla a elektriny. Neustále rozširuje spektrum svojich služieb. Príkladom môže byť výroba a dodávky chladu, efektívna výroba a dodávky stlačeného vzduchu pre priemyselných zákazníkov alebo energetické služby spočívajúce v komplexnom zaistení energetických potrieb podľa požiadaviek zákazníkov.