Podmienky používania webstránky

Používaním tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) používateľ (ďalej len „Používateľ“) súhlasí s podmienkami jej používania.

Webová stránka – Veolia Environnement SA

Stránka poskytuje informácie o Veolia Environnement (pozrite informácie nižšie) a jej dcérskych spoločnostiach.

Zverejňuje ju VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, verejná akciová spoločnosť so základným imaním 2 816 824 115 eur, zapísaná v živnostenskom a obchodnom registri v Paríži pod číslom 403 210 032, so sídlom na adrese 21, rue la Boétie – 75008 Paríž, Francúzsko, ktorej telefónne číslo je +33 (0) 1 85 57 70 00.

Generálnym riaditeľom je p. Laurent OBADIA. E-mail: [email protected]

Stránku hosťuje spoločnosť:
Amazon Web Services Ireland
One Burlington Plaza,
Burlington Road, 
Dublin 4
Írsko

Chránené práva a oprávnenia udelené Používateľovi

Obsah tejto Stránky pripravený spoločnosťou Veolia Environnement a jej dcérskymi spoločnosťami alebo v ich mene (ďalej len „Obsah“) je chránený predovšetkým právnymi predpismi o duševnom vlastníctve, a to najmä s ohľadom na zákon o autorských právach a ochranných známkach.

Obsah zahŕňa architektúru, grafický dizajn (vrátane farieb, fontov a grafického rozloženia obrazoviek) a všetky informácie a ďalšie prvky dostupné alebo prístupné na Stránke alebo prostredníctvom nej, ako sú dokumenty, články, fotografie, ilustrácie, obrázky, ochranné známky a logá (predovšetkým Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy a Veolia recyklácia odpadu), údaje, databázy a všetok zvukový obsah (napr. hlasy, hudba alebo zvukové efekty) a statická alebo animovaná grafika (ako napr. animácie alebo videá), špecificky vyvinutý softvér a programy určené na stiahnutie.

Tento Obsah predstavuje výhradné vlastníctvo Veolia Environnement SA a jej dcérskych spoločností, jej poskytovateľov technických služieb alebo iných tretích strán, ktoré oprávnili spoločnosť Veolia Environnement SA alebo jej dcérske spoločnosti na jeho používanie.

Veolia Environnement SA je predovšetkým držiteľom ochranných známok VEOLIA, ako aj všetkých doménových mien pozostávajúcich z ochrannej známky VEOLIA.

Používateľ môže pristupovať k Stránke a jej Obsahu, ako aj sťahovať materiály dostupné na Stránke.

Používateľ nesmie:

  • kopírovať, reprodukovať, napodobňovať, distribuovať, vysielať, publikovať, evidovať alebo registrovať akýmkoľvek spôsobom celú alebo akúkoľvek časť Stránky alebo Obsahu akýmikoľvek prostriedkami a na akomkoľvek médiu;
  • prispôsobovať, prekladať, upravovať akýmikoľvek prostriedkami celú alebo časti Stránky alebo Obsahu, a to akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu;
  • vytvárať zložené alebo odvodené diela založené na celej alebo častiach Stránky alebo Obsahu;
  • dekompilovať, spätne analyzovať alebo rozoberať celú alebo časti Stránky.

Akákoľvek osoba, ktorá nedodrží tieto právne ustanovenia, sa môže dopustiť porušenia predpisov a tiež môže niesť zodpovednosť za akékoľvek zákonom stanovené sankcie, a to bez ohľadu na akýkoľvek ďalší postih zo strany Veolia Environnement SA a jej dcérskych spoločností.

Právna zodpovednosť

Veolia Environnement SA a jej dcérske spoločnosti sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s akýmikoľvek priamymi alebo nepriamymi, náhodnými alebo následnými škodami, stratou údajov alebo zmarenými príjmami, ktoré vzniknú alebo súvisia s používaním alebo prevádzkovaním Stránky a jej Obsahu.

Spoločnosť Veolia Environnement SA urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila trvalú prístupnosť svojej webovej stránky pre návštevníkov. Spoločnosť Veolia Environnement SA však nebude zodpovedať za nedostupnosť Stránky z akéhokoľvek dôvodu.

Obsah pravidelne prechádza zmenami a aktualizáciami. V tejto súvislosti si Veolia Environnement SA a jej dcérske spoločnosti vyhradzujú právo kedykoľvek vykonať akúkoľvek úpravu, opravu alebo zmenu Obsahu.

Hypertextové odkazy na Stránke vám umožňujú Stránku opustiť. Tieto hypertextové odkazy sa poskytujú len pre vaše pohodlie a neznamenajú žiadne potvrdenie alebo schválenie spoločnosťou Veolia Environnement SA a jej dcérskymi spoločnosťami akýchkoľvek webových stránok tretích strán, na ktoré odkazujú. Tieto webové stránky tretích strán nie sú pod kontrolou Veolia Environnement SA a jej dcérskych spoločností, pričom uvedené spoločnosti nezodpovedajú za podmienky prístupu k obsahu uvedených stránok, za odkazy, ktoré obsahujú, produkty alebo služby, ktoré ponúkajú, údaje uložené a/alebo použité na ich serveroch, ako ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie v nich uskutočnené.

Odkazy na ochranné známky, názvy výrobkov, služieb, názvy domén a spoločnosti iné ako Veolia Environnement SA a jej dcérske spoločnosti neznamenajú existenciu akéhokoľvek vzťahu medzi Veolia Environnement SA, jej dcérskymi spoločnosťami a príslušnými spoločnosťami, výrobkami alebo službami, značkami alebo firmami.

Zásady ochrany údajov – zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Spoločnosť Veolia Environnement nikdy nevyžaduje od používateľov poskytovanie osobných údajov (meno, adresa, e-mailová adresa, zamestnanie atď.).

Keď si prezeráte Stránku, spoločnosť Veolia Environnement môže používať súbory cookie, ktoré pozostávajú z informácií uložených vo vašom počítači v jednoduchých textových súboroch, ktoré server Veolia Environnement používa na načítanie a zaznamenávanie údajov.

Spoločnosť Veolia Environnement zaviedla zásady používania súborov cookie v súlade s ustanoveniami francúzskeho zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o počítačoch, súboroch a slobodách, v znení jeho novelizácie zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 (francúzsky zákon o ochrane údajov) a odporúčaní CNIL – Francúzskeho úradu na ochranu údajov (viac informácií nájdete v časti „Informácie o používaní súborov cookie“ na stránke správy súborov cookie).

Aby ste získali konkrétne informácie, resp. aby vám boli zaslané dokumenty, môžete byť vyzvaní, aby ste sa na Stránke zaregistrovali. Vaša registrácia na stránke umožní spoločnosti Veolia Environnement automaticky zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, pričom akékoľvek ich použitie bude podliehať ustanoveniam francúzskeho zákona o ochrane údajov.

Veolia Environnement vás informuje, že osobné údaje, ktoré môžete poskytnúť online prostredníctvom registračného formulára dostupného na Stránke, používajú výhradne oprávnené osoby spoločnosti Veolia Environnement, ktorá zodpovedá za spracovanie a uchovávanie údajov. Tieto údaje nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou tých tretích strán, ktoré hosťujú Stránku alebo ktoré sa podieľajú na jej obsahu alebo správe ako subdodávatelia spoločnosti Veolia Environnement v súlade s ustanoveniami francúzskeho zákona o ochrane údajov.

Tieto tretie strany sú povinné rešpektovať bezpečnosť a dôvernosť údajov, pričom ich nesmú používať na žiadny iný účel, ako je prevádzkovanie alebo spravovanie Stránky, pričom môžu konať len na základe pokynov spoločnosti Veolia Environnement.

Veolia Environnement súhlasí, že na ochranu osobných údajov podnikne všetky príslušné preventívne opatrenia, ktoré bude mať k dispozícii.

S týmto cieľom vás spoločnosť Veolia Environnement informuje, že v súlade s francúzskym Uznesením CNIL č. 2006-138 z 9. mája 2006, ktoré sa týka oslobodenia od podávania správ o spracovaní údajov na účely informácií a externých komunikácií (Rozhodnutie o výnimke č. 7), je databáza, ktorá môže obsahovať tieto osobné údaje, v prísnom súlade s rámcom stanoveným v uvedenom rozhodnutí, ktoré oslobodzuje spoločnosť Veolia Environnement od povinnosti predkladať vyhlásenie do CNIL.

Spoločnosť Veolia Environnement vám pripomína, že v súlade s francúzskym zákonom o ochrane údajov máte právo namietať proti používaniu, prístupu a upravovaniu vašich osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek zaslaním listu alebo emailu na nižšie uvedené adresy:

Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Slovensko

[email protected]
[email protected]

Zmena alebo vymazanie sa vykoná bezodkladne a najneskôr do ôsmich pracovných dní od prijatia vašej žiadosti.

Spoločnosť Veolia Environnement vás upozorňuje na skutočnosť, že na našich serveroch môžu byť zaznamenané určité informácie, ktoré nepredstavujú osobné údaje a nemôžu vás identifikovať (napr. typ použitého prehliadača).

Rozhodné právo a súdna príslušnosť
Podmienky používania a Stránka sa riadia francúzskym právom. Vo vzťahu k akémukoľvek sporu, ktorý vznikne v súvislosti s podmienkami používania a Stránkou, budú súdne príslušné parížske súdy.