Mestá a obce

Služby vodohospodárskeho a energetického manažmentu, ktoré skupina Veolia ponúka, sú  urbanistickou a environmentálnou výzvou pre predstaviteľov  miest a obcí.

Viac ako polovica svetovej populácie žije v súčasnosti v mestách. Mestské zóny, ktoré sa neustále rozširujú, spotrebovávajú už teraz 60 % svetovej pitnej vody a 75 % energie a sú zodpovedné za 80 % emisií skleníkových plynov. Tieto ekologické problémy sú neoddeliteľnou súčasťou urbanizácie.
 
Veolia považuje za veľmi dôležité, že prispieva k zníženiu ekologickej stopy miest, zvýšeniu ich príťažlivosti a k zabezpečeniu kvality života, a to všetko bez akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na efektívnosť verejných služieb.
 

Prevádzkovanie miestnych vodovodov a kanalizácií

Miestne vodovody a kanalizácie prevádzkujeme vždy na základe zmluvy s mestom, obcou, či združením. Jedná o tzv. oddelený prevádzkový model, pričom vlastníkom vodárenskej infraštruktúry naďalej zostávajú mestá a obce.
 

Tepelný komfort, správa tepelnotechnických zariadení a kvalitné podmienky bývania

Prostredníctvom správy tepelnotechnických zariadení pomáhame mestám a obciam riešiť otázky v oblasti vykurovania a tak zlepšovať kvalitu bývania ich obyvateľov. Našim konečným spotrebiteľom prinášame efektívne riešenia súvisiace s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody do ich príbytkov. Garantujeme pohodlie a bezpečnosť, zabezpečujeme údržbu tepelných zariadení a dokážeme pružne a včas reagovať v prípade opráv. 

Vlastníkmi mestských systémov CZT sú zvyčajne mestá, ktoré nám na základe dlhodobých zmlúv zveria ich prevádzku, modernizáciu a údržbu. Prostredníctvom systémov CZT, ktoré prevádzkujeme, dodávame teplo a teplú úžitkovú vodu obytným domov ako aj ďalším objektom ako sú napríklad školy, zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy.

Zameriavanie sa na znižovanie nákladov

Prostredníctvom poskytovaných služieb znižujeme náklady pre konečných spotrebiteľov, ktoré súvisia so spotrebou energie. Naše aktivity vykonávame so zreteľom na optimalizáciu nákladov za energie a na znižovanie prevádzkových nákladov. Zároveň vykonávame potrebnú modernizáciu zverených tepelných zariadení. Naše služby prispôsobujeme konkrétnym potrebám každého zákazníka.

Mestský systém centrálneho zásobovania teplom – dlhodobé riešenie

Systémy centrálneho zásobovania teplom v sebe zahŕňajú množstvo výhod: kontrola nákladov za energie, znižovanie znečisťovania ovzdušia, lepšia bezpečnosť obyvateľov bytových domov a ďalšie.