Legislatíva

Pre zvýšenie vašej informovanosti sme pripravili stručný prehľad legislatívy platnej v Slovenskej republike v oblasti energetiky:

 

Zákony

Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Zákon 99/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon  657/2004 Z. z. (meranie TÚV na odbernom mieste)
Zákon 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví
Zákon 142/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Vyhlášky

Vyhláška 151/2005 Z. z. stav núdze
Vyhláška 152/2005 Z. z. o určenom čase a určenej kvalite
Vyhláška 630/2005 Z. z. ÚRSO o rozpočítaní tepla
Vyhláška 358/2009 Z. z. k vyhláške 630/2005 Z. z.
Vyhláška 283/2010 Z. z. rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
Vyhláška 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní vody dodanej verejným vodovodom a vypúšťaní a o smerných číslach spotreby vody
Vyhláška 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výstavbe verejných vodovodov a kanalizácii

Užitočné odkazy

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)