Manažment vodohospodárskych služieb

Skupina Veolia prevádzkuje vodohospodárske zariadenia priemyselných partnerov formou outsourcingu alebo zaisťuje externú výrobu a čistenie odpadových vôd na už prevádzkovaných zariadeniach. Okrem toho poskytuje priemyselným partnerom množstvo ďalších služieb s využitím vysokoodborného zázemia (napr. laboratórne služby, údržba, projekčné a technologické služby).
 
Cieľom outsourcingu je okrem iného optimalizácia výrobných procesov partnera a znižovanie prevádzkových nákladov pri maximálnom rešpektovaní ochrany záväzných legislatívnych požiadaviek a životného prostredia.
 

Ide predovšetkým o zabezpečenie prevádzky:

 • zariadenia na úpravu a rozvod pitnej a úžitkovej vody využívanej na technologické procesy (úpravy vôd),
 • zariadenia na odvedenie a čistenie odpadových vôd (kanalizačné siete a čističky odpadových vôd),
 • zariadenia na likvidáciu odpadov (skládky odpadov),
 • údržby a opravy vodohospodárskej infraštruktúry priemyselných podnikov.

 

Hlavné zásady outsourcingu vodného hospodárstva:

 • prevzatie zodpovednosti za podmienky prevádzky vodohospodárskych zariadení, ktoré sú dané orgánmi štátnej správy,
 • zodpovednosť za optimálne ekonomické a odborné riadenie prevádzky vodohospodárskych zariadení,
 • zodpovednosť za opravy a údržbu zariadení,
 • spolupráca pri príprave a realizácii investícii do vodohospodárskych zariadení,
 • tvorba ceny služieb na základe kalkulácie skutočných prevádzkových nákladov,
 • dlhodobý kontrakt.

 

Formy realizácie prevádzkovania:

 • obsluha prevádzky vodohospodárskeho (odpadového) zariadenia priemyselnej spoločnosti,
 • prenájom vodohospodárskeho (odpadového) zariadenia,
 • spolufinancovanie investícií do vodohospodárskej infraštruktúry a následné prevádzkovanie (DBO projekty),
 • odkúpenie vodohospodárskeho (odpadového) zariadenia alebo jeho časti.

 

Priemyselné referencie:

Sezako Trnava s.r.o.

JT partner s.r.o.

Evonik Fermas s.r.o.

Tezas s.r.o.

Slovalco a.s.

Sloveo a.s.

STO s.r.o.

Hlinická kanalizačná s.r.o.