Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Súčasťou vodného cyklu je okrem výroby pitnej vody tiež odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie. Čistením odpadových vôd prispieva Veolia Voda k ochrane životného prostredia a k ekonomického rozvoju miest a obcí, a zvyšuje tak kvalitu života ich obyvateľov.

Odpadové vody, teda všetka použitá voda, sú odvádzané kanalizáciou. Kanalizačná sieť pozostáva z kanalizačnej prípojky a verejného systému kanalizačného potrubia, ktoré je pravidelne udržované a kontrolované, aby sa zabránilo jeho upchaniu alebo korózii.

Odpadová voda je kanalizáciou dopravená do čistiarne odpadových vôd, ktorá je väčšinou umiestnená na najnižšie položenom mieste daného územia. Ak musí voda v teréne prekonať prevýšenia, na jej prečerpanie sa využívajú kanalizačné čerpacie stanice.

V čistiarňach odpadových vôd prechádza voda niekoľkými stupňami čistenia, v rámci ktorého sú z nej odstránené organické látky a chemické znečistenie.   
 
Mechanicko – biologická čistiareň, pozostáva z týchto hlavných objektov: vypínací objekt pred ČOV, lapač štrku, hrubé hrablice , závitovková čerpacia stanica ,  jemné hrablice, lapače  piesku, usadzovacie nádrže, aktivačné nádrže, dosadzovacie nádrže, čerpacia stanica vratného kalu, kalové a plynové hospodárstvo a výust do recipientu – čiže návrat do prírody.

Prvý stupeň na čistiarni odpadových vôd je „lapač štrku“ kde sa zachytáva štrk ktorý sa dostal do kanalizácie hlavne počas dažďov.

Závitovková čerpacia stanica dopravuje odpadovú vodu spolu s nečistotami ku hrabliciam. Slúžia k zachyteniu plávajúcich nečistôt v odpadovej vode. Tu sa napríklad odstraňujú handry, papiere, plastové nádoby, plechovice a množstvo ďalších nečistôt. To by ste sa čudovali, čo všetko hrablice zachytia.

Na ďalšom stupni je odpadová voda zbavená piesku v tzv. „lapači piesku“, ktorý je prevzdušňovaný. V lapači piesku sa zároveň zachytávajú tuky.
Od lapačov piesku voda putuje do usadzovacích nádrží. Tieto slúžia na usadenie jemných častíc, kde vzniká tzv. „primárny kal“, ktorý sa následne stabilizuje v kalovom hospodárstve.

Aktivačná nádrž je veľmi dôležité zariadenie ČOV.  Žijú tu  mikroorganizmy, ktoré sa živia znečistením vo vode.
 
Posledným stupňom predtým, než sa voda z čistiarne vráti späť do prírody, sú dosadzovacie nádrže. Tu sa usadzuje aktivovaný kal / alebo sekundárny kal /, ktorý sa cez čerpaciu stanicu vratného kalu vracia späť na začiatok aktivačnej nádrže a časť z neho sa ako prebytočný kal spracováva v kalovom hospodárstve ČOV. Vyčistená voda je z dosadzovacích nádrží vypúšťaná do potokov a riek, bez toho aby narušila prirodzenú rovnováhu životného prostredia.

Zahustený primárny a prebytočný kal sú spoločne čerpané do objektov kalového hospodárstva ČOV. Najprv do vyhnívacích nádrží, kde sa kal stabilizuje a vzniká bioplyn. Následne je stabilizovaný kal akumulovaný v uskladňovacej nádrži odkiaľ je čerpaný na strojné odvodnenie. Kal sa odvodňuje pomocou vysokootáčkovej odstredivky. Odvodnený kal sa ďalej využíva ako hnojivo, ako súčasť kompostu alebo ako súčasť paliva. Bioplyn vyprodukovaný vo vyhnívacích nádržiach sa zhromažďuje v plynojeme a následne je spaľovaný v kogeneračnej jednotke za produkcie elektrickej energie a tepla, alebo sa využíva ako palivo v kotolni. Produkované teplo a elektrická energia sa spotrebujú v rámci prevádzky ČOV.
 

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá producent

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá podľa zákona jej producent. Ak sú predpoklady na napojenie na kanalizačnú stokovú sieť, mal by ich využiť, v opačnom prípade je jeho povinnosťou odpad zo žumpy pravidelne vyvážať do čistiarne odpadových vôd. Podstatná časť z nich to skutočne aj robí, ale žiaľ, časť z nich má zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďovej kanalizácie alebo má žumpy s odčerpávaním na povrch, dokonca aj do dažďových rigolov pred domom, čím je aktívne ohrozované naše životné prostredie.

Negatívny vplyv nesprávnej likvidácie odpadov na životné prostredie sa prejaví hlavne:

  • v priamom ohrození zdravia obyvateľstva
  • v znečistení prírodných vôd, do ktorých je odpad vypúšťaný, t.j. do vodných tokov, až do stavu, kedy pod vplyvom ich kontaminácie a deoxygenácie vyhynie rastlinstvo a živočíchy, alebo sa zamedzí ich bežnému hospodárskemu, sociálnemu či rekreačnému využívaniu
  • v zhoršení stavu životného prostredia tvorbou nepríjemného zápachu

O možnostiach pripojenia na verejný vodovod alebo kanalizáciu  v Stredoslovenskom kraji sa môžete informovať na  našej Zákazníckej linke 0850 111 234.