Centrálne zásobovanie teplom

Našim konečným spotrebiteľom ako aj správcom a spoločenstvám bytov prinášame komplexné riešenie, ktoré v sebe zahŕňajú výrobu a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody ako aj ďalšie služby s tým súvisiace. Momentálne spravujeme viac ako 290 kotolní a 660 výmenníkových staníc po celom Slovensku.

Riešenia pre skutočné pohodlie

Jednoduché a bezpečné systémy CZT prinášajú pohodlie do domovov našich klientov. Budovy napojené na systém CZT majú záruku absolútnej bezpečnosti a úplne bezporuchovej dodávky tepla. V prípade opráv dokážeme pružne a včas reagovať. Teplo je dopravované vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc. Tie neprodukujú ani dymy, ani prach, ani zápach teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre konečných spotrebiteľov a ani pre životné prostredie.

Ako funguje CZT?

Princíp fungovania CZT je jednoduchýspočíva v centralizovanej výrobe a distribúcii tepelnej energie podzemnými rozvodmi pre obytné domy, administratívne budovy, školy, nemocnice, športové zariadenia a ostatné budovy.

CENTRÁLNA KOTOLŇA

 • predstavuje efektívny spôsob výroby tepelnej energie, pri ktorom platí pravidlo, že výroba vo veľkom je lacnejšia,
 • kumulácia jednotlivých odberov tepelnej energie dáva predpoklad výhodnejších cien vstupných energií potrebných na výrobu, 
 • v kotolni sa nachádza viacero kotlov slúžiacich na ohrev vody, ktorá zabezpečí prenos tepelnej energie,
 • kotolne sú zväčša situované na okraji obytných zón, rešpektujú všetky bezpečnostné a enviromentálne hľadiská,
 • ​na bezporuchový chod kotolne dozerajú technici, ktorí sú v pohotovosti 24 hodín denne 365 dní v roku, čím sa starajú o náš tepelný komfort.

TEPELNÉ ROZVODY

 • systém CZT tvoria predizolované potrubia často vedené pod zemou,
 • v potrubí cirkuluje horúca voda, ktorá zabezpečuje prenos tepelnej energie z kotolne na miesto spotreby,
 • potrubia sú izolované za účelom minimalizovania tepelných strát na trase medzi centrálnou kotolňou a najvzdialenejším bodom dodávky tepla.

VÝMENNÍKOVÁ STANICA

 • zabezpečuje prenos tepelnej energie medzi rozvodmi systému CZT a rozvodmi v budove,
 • zabezpečuje lokálnu prípravu teplej vody,
 • je monitorovaná prostredníctvom dispečingu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

MESTSKÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY

 • Budovy napojené na systém CZT majú záruku absolútnej bezpečnosti a bezporuchovej dodávky tepla. Teplo je dopravované vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc. Tie nie sú lokálnym zdrojom znečistenia ovzdušia, nevytvárajú ani dym, ani prach, ani zápach a teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre užívateľov a nezaťažujú životné prostredie.
 • Systém CZT koncentruje výrobu tepla na jednom mieste, umožňuje flexibilne reagovať na potreby pôvodných a nových klientov. Týmto sa zabraňuje budovaniu ďalších lokálnych zdrojov znečistenia ovzdušia. Menší počet komínov predstavuje menšiu záťaž pre naše zdravie.
 • Výroba tepla vo väčšom objeme je samozrejme lacnejšia. Nákup zemného plynu, biomasy prípadne iných palív vo veľkých objemoch je lacnejší ako nákup v malom objeme. Rovnako náklady na prevádzku, odbornú obsluhu, údržbu, revízie a modernizáciu centrálnej kotolne a rozvodov sú nižšie ako súčet nákladov vynaložených na zabezpečenie výroby tepla v individuálnych zdrojoch. 

Zdroje energie

V súčasnosti je najviac používaným palivom zemný plyn, ktorý vo väčšine prípadov nahradil čierne a hnedé uhlie. Popri klasických zdrojoch energie sa stále viac používajú obnoviteľné zdroje energií ako napr. biomasa (drevná štiepka, pelety, kôra, slama, ...) a bioplyn.

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti centrálneho zásobovania teplom

 • zabezpečenie stabilného tepelného komfortu pri optimálnych nákladoch,
 • zlepšenie spoľahlivosti a bezpečnosti vykurovaných budov a ich obyvateľov,
 • optimalizácia energetickej účinnosti zariadení,
 • modernizácia tepelných zariadení a prispôsobovanie ich stavu reálnym potrebám,
 • spravovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Pracujeme na neustálom skvalitňovaní vzťahov s našimi klientmi

Zlepšovania, ktoré prinášame bytovým domom ako aj iným spravovaným budovám, sú založené na kvalitných obchodných vzťahoch s našimi klientmi. V rámci dlhodobého partnerstva so spoločenstvami bytov, bytovými podnikmi a správcovskými spoločnosťami prinášame inovatívne a zároveň hospodárne energetické riešenia. 
Zveľaďujeme majetok, ktorý nám naši klienti dali do správy. Modernizujeme tepelno-technické zariadenia tak, aby zodpovedali stanoveným predpisom a normám.