Bezpečnosť práce

Veolia sa zaviazala poskytovať ešte lepšiu ochranu všetkým zamestnancom pred pracovnými rizikami a zlepšovať bezpečnosť na pracovisku. Viacero vzdelávacích programov pre zamestnancov je preto  zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zlepšovanie prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vzhľadom k rozmanitosti pracovných procesov a početnosti vykonávaných činností je v našej spoločnosti kladený vysoký dôraz na sústavné zabezpečovanie a zlepšovanie povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Aby sme túto svoju povinnosť splnili, je našou hlavnou úlohou prevencia v predchádzaní možného vzniku nežiadúcich udalostí a eliminácia pracovných úrazov, s čím úzko súvisí vytváranie priaznivých pracovných podmienok.