Sociálna oblasť

Sociálna zodpovednosť skupiny Veolia sa odráža v podpore zamestnancov aj v dlhodobej osvete detí a mládeže v duchu ochrany životného prostredia a biodiverzity. Vďaka nadačnému fondu realizuje sociálne a environmentálne projekty a podporuje aj aktivity svojich zamestnancov.

Sme spoločnosť so stabilným zázemím, pre ktorú je prirodzené poskytovať podporu tým, ktorí ju potrebujú. Uvedomujeme si našu zodpovednosť  za zlepšovanie kvality života našich klientov prostredníctvom služieb, ktoré im poskytujeme. Záleží nám na rozvoji regiónov, miest a mestských častí, v ktorých pôsobíme. Preto nikdy nezabúdame na sociálny a spoločenský rozmer našich aktivít.

Spájame individuálne záujmy v prospech spoločného zámeru, s cieľom vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa delíme o poznatky a skúsenosti. Pomáhame prostredníctvom vlastnej nadácie alebo účasťou na projektoch a podujatiach sociálneho charakteru.
 

Vzdelávanie

Sme partnerom škôl, podporujeme vzdelávanie, vedu a výskum.  Každý rok organizujeme vzdelávacie projekty pre deti a mládež, dávame priestor študentom na prehĺbenie ich vedomostí a umožňujeme im praxovať v našej spoločnosti.

Projekty pre školy -  každý rok školám umožňujeme, zapojiť sa do vzdelávacích projektov v oblasti ochrany životného prostredia a biodiverzity. Tým dávame priestor kreativite a nápadom zo školských lavíc.
Vzdelávame o vode – už 6 rokov organizujeme pre školy výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia  so zameraním na vodu a vodné zdroje. Školách poskytujeme zdarma výukový materiál (pracovné listy Tajomstvo vody, laboratórne kufríky na skúmanie vody), organizujeme výstavy a exkurzie.
Prax pre študentov - záleží nám na spájaní teórie s praxou, preto umožňujeme študentom stredných i vysokých škôl absolvovať prax v spoločnosti a získať tak reálnu predstavu o fungovaní podniku.
Výskum pestovania energetických rastlín - v spolupráci s Katedrou udržateľného rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity podporila Veolia Energia Projekt výskumu pestovania energetických rastlín a umožnila tak študentom otestovať si poznatky o obnoviteľných zdrojoch v praxi.
Vraciame ryby do našich riek - v rámci projektu organizovaného v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom pripravuje Veolia Voda exkurzie a vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách. Žiakov prostredníctvom prednášok informujeme o možnostiach aktívnej podpory ekologickej a druhovej biodiverzity. Majú  tiež možnosť navštíviť chovné zariadenia  a zúčastniť sa vypúšťania pôvodných druhov rýb do našich riek.

Šport

Podporujeme viaceré športové talenty a sami sa aktívne zapájame do športových podujatí, čím našich zamestnancov vedieme k zdravému životnému štýlu.

Basketbalový klub Young Angels Košice - Veolia Energia je hrdým partnerom Young Angels Košice, ktorý vychováva množstvo aktívnych a úspešných športovcov.
Bežecké podujatia - skupina bežcov vo farbách spoločnosti pravidelne štartuje na podujatí ČSOB Bratislava Maratón. 

 

Pomoc sociálne slabším

Pravidelne darujeme krv, podporujeme rôzne projekty zamestnancov či neziskových organizácií.

Deň krivých zrkadiel - sme stálym partnerom projektu, ktorý slúži na oboznámenie širokej verejnosti so svetom ľudí s mentálnym postihnutím a dáva im šancu na základné ľudské práva a kvalitnejší život v spoločnosti.
Zber nepotrebného šatstva - zorganizovali sme zber nepotrebného šatstva pre Krízové stredisko magistrátu hlavného mesta, ako aj pre Katolícku charitu, ktoré sa starajú o ľudí s neľahkým osudom.
Chránené dielne - Veolia Energia je dlhoročným partnerom Chránenej dielne Addy Slovakia v Brezne, kde sú všetky pracovné miesta určené pre zdravotne postihnuté osoby.

Deti

S najmenšími sa stretávame pravidelne a vedieme ich k ochrane životného prostredia.

Medzinárodný deň detí - každý rok sa zúčastňujeme Dňa detí v bratislavských mestských častiach Petržalka a Dúbravka
Verejné podujatia - pravidelne sa zúčastňujeme verejných podujatí v mestách, v ktorých pôsobíme. Pomocou hier a súťaží vedieme deti k osvojeniu si správnych návykov šetrenia energie v domácnosti, triedenia odpadu či využívania obnoviteľných zdrojov energie.