Obstarávanie

Obstarávanie vo Veolii je v súlade so zásadami transparentnosti a kvality pri výbere dodávateľov.

Tovary, služby a práce sú pre naše potreby zabezpečované v súlade s požiadavkou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spoločnosť je obstarávateľom podľa § 8 ods. 3 písm. c), pričom na základe § 1 ods. 2 písm. s) aplikuje postupy verejného obstarávania na zadávanie zákaziek, ktorých cena bez DPH je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f), okrem zadávania zákaziek podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Postup podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa aplikuje pre nadlimitné metódy, ostatné postupy sa riadia internými metódami výberu dodávateľov pre neverejné zákazky, pri rešpektovaní legislatívy SR (najmä Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné predpisy). Aktuálne neprebiehajú žiadne obchodné verejné súťaže.

Na uskutočnenie svojich záväzkov je naša spoločnosť vybavená integrovaným systémom riadenia kvality, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
 

Prebiehajúce obchodné verejné súťaže:

PDF
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-19, MČ Dúbravka, Bratislava" (129.83 KB)
PDF
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Inštalácia efektívnejšieho kotla na K-19, MČ Dúbravka, Bratislava" (504.5 KB)
PDF
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-15, MČ Dúbravka, Bratislava" (498.06 KB)
PDF
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia RS na kotolni K-19, MČ Dúbravka, Bratislava" (745.9 KB)
PDF
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Inštalácia efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava" (740.47 KB)
PDF
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-15, MČ Dúbravka, Bratislava (738.51 KB)

 

PDF
​ Vyhlásenie výsledku a Záznam z prieskumu trhu - obchodná verejná súťaž na predmet "Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K19 od PK po Homolovu 10 a penzión (Pri kríži 24-30)" (579.8 KB)