Ekonomická oblasť

Zamestnávame popredných odborníkov, prinášame vlastné technologické know-how, usilujeme sa o maximálnu efektivitu a odbornosť prevádzkovania vodohospodárskych a energetických zariadení.

Technológie a inovácie

Práca v odbore spojenom so životným prostredím si vyžaduje osvojenie si množstva vedeckých disciplín, akými sú chémia, metrológia, optimalizácia energetického riadenia, zlepšovanie procesu kogenerácie, informačné systémy a ďalšie. Výskumom sa v skupine Veolia zaoberá organizačná jednotka Veolia Research & Innovation, ktorá spolupracuje s viac ako 200 univerzitnými a priemyselnými partnermi a sama uskutočňuje výskum v 6 vlastných výskumných centrách a 6 testovacích zariadeniach na štyroch kontinentoch.
 

IDEO

Celosvetový projekt skupiny Veolia na podporu inovácií. Zamestnanci majú možnosť navrhnúť inováciu týkajúcu sa akejkoľvek činnosti alebo pracovného procesu firmy. Ich projekty priniesli od roku 2008 zlepšenie pracovných postupov, hlavne z oblasti prevádzky.
 

Etické pravidlá

Etický kódex skupiny Veolia vznikol v sídle materskej spoločnosti Veolia vo Francúzsku a je spoločný pre všetky aktivity a krajiny pôsobnosti. Dokument je založený na dodržiavaní národných noriem, odporúčaniach medzinárodných organizácií, predovšetkým pokiaľ ide o rešpektovanie kultúrnych rozdielov a potrieb ochrany životného prostredia.
 
Akcie Veolia sú kótované na burzách Euronext Paris, Eurolist market (oddiel A) a na New York Stock Exchange, na obchodovanie s jej finančnými inštrumentmi sa teda vzťahuje francúzske aj americké trestné právo a smernice týkajúce sa zneužitia obchodných informácií (insider trading).

Vzťahy so zákazníkmi

Skupina Veolia poskytuje služby rôznym typom zákazníkov (municipálnym, priemyselným, zmluvným a spotrebiteľom). Ako zákaznícky orientovaná spoločnosť sa usiluje o kvalitu dodávaných služieb a spokojnosť svojich zákazníkov.
 
Naše obchodné vzťahy s klientmi sú založené na stratégii dlhodobého partnerstva. Usilujeme sa byť stálym, spoľahlivým a dôveryhodným partnerom, ktorý načúva potrebám a požiadavkám zákazníkov a realizuje ich očakávania v praxi.
 
Kvalita činností je zaisťovaná certifikovanými systémami. Spoločnosti skupiny Veolia v SR sú certifikované podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.