Súhlas so zhromažďovaním a používaním osobných údajov

S cieľom poskytovania informácií o svojich aktivitách a aktivitách celej skupiny spoločnosť Veolia SA vytvára spracovanie, ktoré umožňuje kontakt s ľuďmi zaujímajúcimi sa o spoločnosť Veolia, ako aj poskytovanie informácií (napr. spravodajských bulletinov) ľuďom, ktorí sa zaregistrujú online. Za toto spracovanie zodpovedá hlavný viceprezident pre podnikovú komunikáciu (Senior Vice-President Corporate Communications).

 

Spoločnosť Veolia SA zhromažďuje a používa s týmto cieľom nasledujúce osobné údaje, ktoré sa vás týkajú: meno a priezvisko, poštové a elektronické adresy, telefónne číslo.

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania vášho prihlásenia sa na odber spravodajského bulletinu. Tieto osobné údaje sú určené pre VESA a subjekty skupiny Veolia Group.

 

Vyplnením tohto formulára udeľujete svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov, ako je opísané. Spoločnosť Veolia SA vás informuje, že máte právo na prístup, opravu a prenositeľnosť (v prípade potreby) údajov, ako aj právo na vymazanie vašich osobných údajov. Tiež máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z oprávnených dôvodov, ako aj právo zadať všeobecné alebo špecifické pokyny, čo sa s nimi stane po vašej smrti.

 

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo [email protected].