Obnoviteľné zdroje

Veolia Energia sa aktívne podieľa na záväzku Európskej únie do roku 2020 zabezpečiť využitie obnoviteľných zdrojov do výšky 20 % z celkových primárnych palív, ušetriť 20 % z produkcie CO2 a znížiť energetickú náročnosť o 20 %.

Obnoviteľné zdroje energie sú súčasťou našich riešení v snahe zvýšiť energetickú a ekologickú účinnosť tepelnotechnických zariadení. Obnoviteľné zdroje prispievajú k energetickej sebestačnosti, zníženiu závislosti od dodávok zemného plynu, k tvorbe nových pracovných miest v regióne a v neposlednom rade priaznivo vplývajú na životné prostredie zníženou tvorbou emisií CO2.

BIOMASA

Projekty biomasy sú v rámci rozvojových aktivít jednou z priorít spoločnosti Veolia Energia.

Najväčší technicky využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku má práve biomasa, a preto sú naše technologické riešenia prevažne orientované na jej využitie.

Biomasové kotolne prevádzkované spoločnosťou Veolia Energia

Veolia Energia začala spaľovať biomasu v roku 2004. V súčasnosti je biomasa využívaná pre výrobu tepla a teplej úžitkovej vody nasídlisku Lúky v meste Vráble a na sídlisku Západ v Poprade. Na východnom Slovensku Veolia Energia prevádzkuje 14 kotolní na biomasu spaľujúcich drevnú štiepku a piliny. Drevná štiepka a piliny pochádzajú z drevných zvyškov, odrezkov, prebierok, z vlastnej produkcie rýchlorastúcich drevín a z poškodeného dreva.

CIELENE PESTOVANÁ BIOMASA

S cieleným pestovaním biomasy na energetické účely začala Veolia Energia v roku 2009 ako jedna z prvých na Slovensku. V súčastnosti je v tejto oblasti lídrom.

Zakladanie porastov energetických rastlín a drevín, starostlivosť, ochrana, zber a následné spracovanie prinášajú do regiónu dlhodobé pracovné miesta a príjmy za získané palivo zostávajú v rukách slovenských poľnohospodárov.
Na ich pestovanie sa využívajú zamokrené, dlhodobo problémové pôdy, nevhodné pre konvenčnú poľnohospodársku výrobu.

Spolupráca s vysokými školami

V rámci projektu rýchlorastúcich drevín spolupracujeme s viacerými slovenskými vysokými školami. Prispievame tak k čiastočnému zlepšeniu materiálno-technického vybavenia výskumu vysokých škôl a umožňujeme aplikovať získané vedecké poznatky v praxi.

 

 

SOLÁRNA ENERGIA

70 solárnych panelov slúži na predohrev teplej úžitkovej vody v Petržalke.

V roku 2010 uviedla Veolia Energia v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Petržalka do prevádzky pilotný projekt využitia solárnej energie na predohrev teplej úžitkovej vody v slnečných kolektoroch.

Na streche budovy jednej zo základných škôl na najväčšom slovenskom sídlisku je inštalovaných 70 solárnych panelov, ktorými sa dodáva teplo do 309 okolitých bytov napojených na daný okruh.