Spoločenská zodpovednosť

Skupina Veolia rozvíja svoje aktivity ako spoločensky zodpovedná firma. Do svojej stratégie zahŕňa pracovné postupy a postoje prispievajúce k udržateľnému rozvoju a napomáhajúce zlepšeniu stavu okolitej spoločnosti. Usiluje sa o rovnováhu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou činnosťou.

ekonomickej oblasti dbá skupina Veolia na dobré vzťahy so všetkými zákazníkmi, ktorým sa zaväzuje k dobrovoľnému plneniu nadštandardných zákazníckych limitov, a tiež s dodávateľmi a akcionármi. Základným pilierom úspešného podnikania v odbore je dôraz na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb, vývoj nových technológií a inovácie v odbore. Firma má vlastný etický kódex a prezentuje aj svoju stratégiu nákupu.

V rámci spoločenskej zodpovednosti v sociálnej oblasti poskytuje Veolia rovnaké príležitosti mužom aj ženám, chráni bezpečnosť svojich zamestnancov aj ich zdravie a vo veľkej miere umožňuje a organizuje zamestnancom ďalšie vzdelávanie. Dlhodobo sa venuje osvete a vzdelávaniu detí a mládeže v duchu ochrany životného prostredia. Veolia Energia založila vlastný nadačný fond, ktorý realizuje vlastné sociálne a environmentálne projekty a podporuje aj aktivity iných neziskových organizácií. Veolia Voda podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov.
 
V environmentálnej oblasti Veolia nielen dodržiava platné normy a legislatívu, čím prispieva k znižovaniu dopadu svojich aktivít na životné prostredie, ale zároveň aplikuje aj inovatívne pracovné postupy a metódy, ktoré šetria životné prostredie. Všetci zamestnanci sa aktívne podieľajú na ekologickom správaní sa firmy. Spoločnosť prispieva k ochrane biodiverzity – sadí stromy, vracia do riek ryby a podporuje projekty svojich zamestnancov alebo ďalších organizácií s týmto zameraním.