Veolia v Slovenskej republike

Skupina Veolia pôsobí v oblasti vodohospodárstva a energetiky. Podieľa sa na ochrane životného prostredia a na hospodárskom rozvoji, usiluje sa o udržateľný rozvoj pri hospodárení s prírodnými zdrojmi, zúčastňuje sa na boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostredia, dbá o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľstva.

Voda

Veolia voda Slovensko je členom skupiny spoločnosti Veolia Voda, ktorá je súčasťou koncernu Veolia. Veolia Voda je popredným dodávateľom vodohospodárskych služieb na Slovensku. Hlavným predmetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie. Veolia Voda poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam know-how v oblasti správy vodohospodárskej infraštruktúry vychádzajúce z viac ako 150 ročných skúseností.

Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodářských služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s a ČOVspol,a.s. Veolia je špecialista na outsourcing služieb spojených s výrobou a distribúciou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadových vôd poskytovaných municipalitám, priemyselným partnerom alebo zákazníkom zo sektora služieb.

Kľúčové údaje za rok 2018
Počet zákazníkov: 161 400
Počet zásobovaných obyvateľov: 961 963
Počet zamestnancov: 1 606
Obrat: 83,485 mil. €
 

Energia

Veolia Energia je jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov tepla v Slovenskej republike. V tejto oblasti pôsobíme na Slovensku od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sme schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia.

Bohaté odborné skúsenosti využívame pri poskytovaní služieb širokej škále klientov, medzi ktorých patria mestá, vyššie územné celky, bytové družstvá, ako aj administratívne a obchodné centrá a priemyselné parky. Našimi hlavnými činnosťami je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení.

Predvídame neustále sa vyvíjajúce potreby a požiadavky klientov, optimalizujeme technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení a pritom sa snažíme uplatňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy.

Kľúčové údaje za rok 2018
Počet zákazníkov (CZT, priemysel, energetické služby): 1 933
Počet domácností zásobovaných teplom: 78 677
Počet zamestnancov: 715
Obrat: 126,554 mil. €