Nadácia Veolia Slovensko

Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle našej spoločnosti a najmä jej vedenia podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie.

Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. Jej ciele sú:

  • podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
  • podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
  • podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

Na pravidelných stretnutiach správna rada posudzuje návrhy na projekty, ktoré by mohla Nadácia Veolia Slovensko podporiť. Za rozhodujúci prvok pri posudzovaní projektov je považovaná ich udržateľnosť a ich prínos k napĺňaniu cieľov nadácie.
 

Niektoré z projektov, ktoré sme podporili:​ 

 

Podporili sme projekt MOSTY BEZ BARiÉR

Kontakt: 

Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 21 -Digital Park I
851 01 Bratislava

tel.: +421 (0)906 105 201
fax: +421 (0)2 68 20 72 30
e-mail: [email protected]

PDF
Nadačná listina (66.63 KB)

Bankové spojenie: 2628225845/1100 alebo 2623225846/1100.
IČO: 30 868 637
Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846