Medzinárodný deň lesov

Lesy sú dôležitou a často dominantnou zložkou krajiny, v ktorej plnia rôzne prírodné, hospodárske a celospoločenské funkcie.

Les je zložitý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý, no zároveň veľmi zraniteľný. 1 hektár lesa za rok:

  • prefiltruje 18 mil. m3 vzduch, čím zachytí 30-80 ton prachu,
  • zníži hlučnosť o 20-30dB,
  • vyrobí kyslík pre ročnú spotrebu 10-tich ľudí

Svetový deň lesov vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.

Lesy pozitívne ovplyvňujú režim obehu vody v krajine. Ich priaznivý vplyv spočíva hlavne vo vyrovnávaní odtoku vody – znižujú maximálne odtoky a zvyšujú minimálne odtoky.
Nový projekt  VEOLIA  „Lesy pre vodu“  bude zameraný na výsadbu drevín v hydrogeologicky ohrozených oblastiach.
 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove. V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com