Vnútorná mobilita

Koncom roka 2013 zamestnávala Veolia viac ako 200 000 zamestnancov. Mužov aj ženy, ktorí sú vždy k dispozícii priemyslným zákazníkom, zástupcom miest a obcí, ako aj všetkým obyvateľom v zásobovaných územiach.

Nábor a vzdelávanie zamestnancov

Oblasti, ktorým sa Veolia venuje, vyžadujú stále väčšiu technickú znalosť a pravidelné dopĺňanie odborných znalostí. To je dôvod, prečo Veolia združuje nábor a vzdelávanie zamestnancov, bez ohľadu na ich kvalifikáciu, zo všetkých týchto oblastí. Skupina Veolia ponúka všetkým možnosť obohatiť svoju kariéru (ročné hodnotiace pohovory, vzdelávacie programy, školenia a pod.).
 

Podpora internej mobility

Interná mobilita zamestnancov je pre Veoliu jednou z priorít, rovnako ako medzinárodná mobilita, ktorá umožňuje výmenu znalostí a skúseností a posilňuje ich prítomnosť vo veľkých krajinách.
 

Zameranie na rôznorodosť

V roku 2010 získala skupina Veolia vo Francúzsku ocenenie “Diversité” (Rôznorodosť) udeľované Ministerstvom pre imigráciu, integráciu, národnú identitu a solidárny rozvoj na základe kladného stanoviska certifikácie AFNOR. Tri základné hľadiská sú uprednostňované: minimálne sociálne štandardy ako záruka zodpovedného sociálneho rastu, rovnocenný prístup a harmonické riadenie diverzity v každodennom živote.
Svojou náborovou politikou sa Veolia snaží uľahčiť začlenenie osôb vylúčených z trhu práce: nekvalifikovaná mládež, nezamestnaní. Skupina Veolia venuje náležitú pozornosť tiež skupinám s prioritou: ženám, seniorom, zamestnancom s etnickým pôvodom. Zároveň podporuje zachovanie pracovných miest, ako aj ich vytváranie pre osoby s handicapom.