Záväzok skupiny Veolia bol zaradený do Národnej stratégie pre biodiverzitu 2015

14. DECEMBRA 2015

Veolia sa zapojila do boja proti strate biodiverzity v celosvetovom meradle, a to na dvoch úrovniach. Skupina sa jednak usiluje o znižovanie ekologickej stopy svojich činností a činností svojich zákazníkov a ich vplyvu na prírodné prostredie a takisto vyvíja snahy o vytvorenie priaznivých podmienok pre zachovanie a obnovu druhov a ich biotopov.

Záväzok Veolia v oblasti "Ochrany a obnovy biodiverzity"

Tretí z deviatich záväzkov, ktoré Veolia prijala v roku 2015 na podporu trvalo udržateľného rozvoja, sa týka biodiverzity a zameriava sa na tri kľúčové oblasti:

  • viac zohľadňovať problematiku biodiverzity na miestnej úrovni a vyvíjať inovatívne riešenie vychádzajúce z potrieb prírodného prostredia;
  • zvyšovať povedomie o problematike biodiverzity zapojením čo najširšej verejnosti a presadzovať opatrenia realizované spoločnými silami v spolupráci so zainteresovanými stranami na miestnej úrovni;
  • zavádzať opatrenia v oblasti územného plánovania a ekologického manažmentu vo vlastných prevádzkach aj v prospech našich zákazníkov.
     

"Sme presvedčení, že zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany a obnovy prírodného prostredia bude sprevádzané zmenou spôsobu riadenia našich prevádzok a projektovania miest v budúcnosti. Do tohto prechodu sa chceme sami aktívne zapojiť, " potvrdzuje Antoine Frerotte, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Veolia, ktorý tento záväzok v oblasti trvalo udržateľného rozvoja presadzuje na najvyššej úrovni manažmentu skupiny.