Veolia v roku 2016 znížila svoju uhlíkovú stopu

Ako jednu zo svojich priorít si skupina Veolia Slovensko definovala neprestajne znižovať negatívny dosah svojej produkcie na životné prostredie vo všetkých lokalitách, kde pôsobí.

V rámci všetkých spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku došlo v roku 2016 k miernemu poklesu vyprodukovaných emisií TZL (tuhých znečisťujúcich látok) a SOx a to najmä vplyvom mierneho poklesu výroby oproti predchádzajúcim rokom, modernizáciou tepelnotechnických zariadení, uvedením kotla na biomasu do prevádzky v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom a taktiež vplyvom teplejšieho počasia.

Mimoriadne významný vplyv na uhlíkovú stopu má  zámena fosílneho paliva za biomasu v prevádzkach Veolia Energia Vráble alebo Veolia Energia Východné Slovensko, ktoré dávajú prednosť zelenému palivu. Skupina Veolia Energia vyvíja na Slovensku  aj  aktivity v oblasti pestovania energetických rastlín (rýchlorastúcich drevín) a tak    biomasu nielen spotrebuje, ale aj produkuje na ploche cca 50 ha.

V rámci aktivít zameraných na podporu trvalo udržateľného rozvoja a ochranu životného prostredia organizujeme pre všetkých zamestnancov EKO týždeň na tému „Spoločne znižujeme uhlíkovú stopu“. Zamestnancom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. v Bratislave slúži elektrický automobil, podľa jeho EČV nazývaný aj EKOLO. Náklady na palivo sú 1,75 eura na 100 km.

Skupina Veolia Energia Slovensko znížila v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 produkciu odpadu o takmer 1200 ton a znížila spotrebu pohonných hmôt o 12 000 litrov. Celkovo skupina Veolia Energia znížila produkciu CO2 o 11 052 ton.
--
Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 30 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com