Veolia spustila ekologickú transformáciu výroby tepla v Žiari nad Hronom

V roku 2020 spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. spustila prípravné práce na  investičnej akcii na ukončenie uhoľnej prevádzky  a na inštaláciu záložného zdroja na výrobu tepla. Táto investícia zabezpečí výrobu nízko-uhlíkovej energie pre priemyselný park a obyvateľov a prispeje tak k zlepšeniu životného prostredia a kvality života v meste.

Už v roku 2020 spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. spustila prípravné práce pre

investičnú akciu na kotle K7, ktorý slúži ako záložný zdroj hlavnej energetickej jednotky kotla K6. Po spracovaní projektovej dokumentácie a získaní všetkých potrebných povolení mohla v lete 2021 začať samotná výstavba. Vo výberovom konaní ponúkli najlepšie ceny a podmienky spoločnosti z blízkeho okolia, pričom ako dodávateľ stavby a technológie vystupovala spoločnosť ZUS servis, s.r.o. a dodávku komínov zastrešila spoločnosť I.G.C. Strojal. s.r.o.

Podiel uhlia dosahoval už len 5 % na výrobe tepla

Kotol K7, ktorý do konca tohto roka bude fungovať ako záložný zdroj tepla spaľujúci čierne uhlie a zemný plyn, bude po dokončení tejto investície v priebehu roka vyradený z prevádzky. Podiel uhlia ako paliva dosahoval na celkovej výrobe tepla v posledných rokoch už len cca 5 %. Napriek tomu, emisné limity neumožnili viac jeho ďalšie prevádzkovanie a ako náhradný zdroj kotla K6 budú ďalej prevádzkované moderné plynové kotly od výrobcu Robert Bosch, s.r.o.   

Nové zdroje budú naplno fungovať už budúci rok

V prvej fáze investičnej akcie bolo potrebné upraviť priestor kotolne a to vybudovaním deliacej priečky, vybúraním základov ešte pôvodného roštového kotla K1, čím sa vytvoril nový priestor pre potreby náhradného plynového zdroja tepla, a následne sa nachystala podlaha so základmi pre samotné telesá kotlov.  

Pribudli dva horúcovodné plynové kotle značky BOSCH, každý s výkonom 10 MW. Ich súčasťou sú aj ekonomizéry  na dosiahnutie lepšej účinnosti celej zostavy. Kotle sú osadené nízkoemisnými horákmi značky Weishaupt. Každý kotol má vlastný komínový systém Kaminodur z nehrdzavejúcej ocele od miestneho výrobcu IGC Strojal o výške cca 32 metrov. K dnešnému dňu sú zariadenia po funkčných skúškach, pripravené na uvedenie do skúšobnej prevádzky. Do plnej prevádzky by mali byť zaradené od 1.1.2023.

Veolia sa aktívne podieľa na zelenej zmene

Touto investíciou ekologizácia výroby tepla a elektrickej energie nekončí, naopak je to len začiatok procesu na ceste k prechodu k zelenej energetike. V rámci Európskej zelenej dohody si krajiny Európskej únie (EÚ) pomocou európskeho klimatického predpisu stanovili zásadný cieľ a to dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Súčasné úrovne emisií skleníkových plynov musia nutne v nasledujúcich rokoch výrazne klesnúť. Ako medzistupeň ku klimatickej neutralite sa EÚ zaviazala, že do roku 2030 zníži emisie aspoň o 55 %. Tomu sa prispôsobuje legislatíva a chystajú konkrétne kroky. Skupina Veolia sa svojimi investičnými zámermi vo VUZH bude spolupodieľať na tejto zelenej zmene. Investície veľkého rozsahu do výroby syntéznych plynov a následného zvyšovania účinnosti kombinovanej výroby elektriny a tepla prispejú k spoločnému cieľu a k zelenšiemu životnému prostrediu.