Veolia odštartovala novú súťaž pre školy

V školskom roku 2015/2016 sa skupina Veolia na Slovensku opäť rozhodla nadviazať na tradíciu vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zameraných na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii.

Desiaty ročník súťaže sa vracia k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším:  BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE.  Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Podieľať by sa na ňom mali aj viaceré organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia a dobrovoľníci.


Počas desaťročnej histórie súťaží, ktoré organizuje Veolia Energia – energetická divízia skupiny Veolia na Slovensku – v mestách, v ktorých pôsobí, sa do súťaže zapojilo približne 36-tisíc detí. Tento rok je to viac ako 3100 detí z 39 základných škôl. Najviac prihlásených škôl je z východného Slovenska.
 
Žiakom i učiteľom venuje organizátor kvalitné pedagogické materiály, ktoré ich budú sprevádzať celou súťažou a pomáhať im pri plnení jednotlivých úloh. Každá prihlásená trieda dostane k téme biodiverzita Príručku pre učiteľa a Pracovné listy pre žiakov. Úlohou žiakov v rámci projektu BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE je vybrať živočíšny či rastlinný druh, ktorý by chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality. Deti majú napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber, navrhnú, ako je možné tento druh chrániť, či dokonca navrátiť do prírody, a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality. Na konci textu uvedú otázku pre odborníka, ktorý sa špecializuje na problematiku životného prostredia. Súčasťou úlohy je prezentáciu aj ilustrovať – môžu tento druh nakresliť alebo odfotografovať, o forme už rozhodnú sami. S cieľom lepšie pochopiť tému chce Veolia obohatiť projekt o sprievodné akcie priamo na školách, resp. v prírode v blízkom okolí.

Uzávierka súťaže bude koncom marca budúceho roka. Do tohto termínu musia triedy odovzdať svoje súťažné práce na najbližšiu pobočku spoločnosti Veolia Energia. Všetky práce ohodnotí odborná porota na úrovni lokálnych kôl. Práce umiestnené v lokálnych kolách na prvých troch miestach postúpia do celoslovenského kola. Pre žiakov z triedy, ktorá sa stane celoslovenským víťazom, pripraví Veolia Energia celodenný výlet s atraktívnym programom.
 
Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v oblasti manažmentu energetických služieb, vodohospodárskych služieb a manažmentu odpadového hospodárstva. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich oblastí prispieva k rozširovaniu prístupu k zdrojom, k ich ochrane a obnove. Na Slovensku Veolia Energia zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre viac ako 98 000 domácností v 27 mestách a obciach. Poskytuje i celý rad podporných služieb pre priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Nezabúda však ani na sociálny a spoločenský rozmer svojich aktivít. Realizuje sociálne a environmentálne projekty vrátane dlhodobej osvety detí a mládeže v duchu ochrany životného prostredia.