Veolia Energia znižuje emisie skleníkových plynov

Zmena klímy a jej negatívny dosah predstavujú v súčasnosti vážny a bezprostredný problém, výnimočný najmä svojou rýchlosťou. Preto sa nemožno čudovať, že táto téma patrí k najčastejšie diskutovaným. Najvýraznejším prejavom klimatickej zmeny je bezpochyby globálne otepľovanie. Pozorujeme nezvyčajné a extrémne prejavy počasia – vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie sucho, silnejšie a prudšie búrky, víchrice, povodne, teplejšie zimy. S tým ruka v ruke ide šírenie poľnohospodárskych škodcov, parazitov a prenášačov chorôb.

Medzinárodná konferencia COP 21 a jej ciele

Riešením, ktoré by malo rizikám a negatívnym vplyvom zmeny klímy zabrániť, alebo ich aspoň minimalizovať, je vhodná  kombinácia opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov. To je aj cieľom 21. konferencie o klimatických zmenách pod názvom  COP 21 (Conference of Parties 21), ktorá sa koncom tohto roka bude konať v Paríži. Na konferencii by sa malo dosiahnuť prijatie medzinárodnej dohody o zmene klímy, ktorá udrží globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C. K znižovaniu emisií skleníkových plynov sa musia zaviazať všetky krajiny vrátane Slovenska.
 

Veolia ako svetový líder v optimalizovanom riadení zdrojov

Na plánovaní, vývoji a realizácii udržateľných riešení bojujúcich proti zmene klímy sa každodenne významne podieľa aj skupina Veolia. Spoločnosť dnes stojí pred výzvou vyvinúť nový model – taký, pri ktorom budú základné zdroje (najmä fosílne) sprístupňované a spotrebúvané rozumnejším a efektívnejším spôsobom a zároveň bude založený na využívaní obnoviteľných zdrojov energie v súlade s princípmi kruhovej ekonomiky. Veolia „sa stará o svetové zdroje“. Preto už dnes všade na svete prináša konkrétne riešenia, ktoré jej klientom umožňujú nachádzať odpovede na otázky ochrany životného prostredia a smerujú ku kruhovej ekonomike.
 

Centrálne zásobovanie teplom šetrí životné prostredie

Už v minulosti prišli ľudia na to, že na svojich obydliach a vo svojom okolí potrebujú čo najmenej dymiacich komínov. Práve z dôvodu rizika požiarov, znečistenia ovzdušia a skládok popola sa prechádzalo na centrálne zásobovanie teplom (CZT). CZT je najmä v husto obývaných oblastiach vďaka výrazne nižším emisiám znečisťujúcich látok a skleníkových plynov ekologickejšie než výroba tepla v malých kotloch na plyn alebo tuhé palivo. Preto mnohé európske krajiny Slovensku závidia tak dobre rozvinutý systém CZT. Napriek tomu sa u nás neprestajne vedie diskusia o tom, či je CZT výhodné, alebo nie, a porovnáva sa s individuálnymi zdrojmi pre jednotlivé bytové domy. Pre výrobcov tepla v systéme CZT platia v prípade znečisťovania životného prostredia prísne pravidlá, sú kontrolovaní štátnymi orgánmi a podliehajú aj pravidelným revíznym kontrolám, ktoré však už nie sú také samozrejmé pri individuálnych domových kotolniach. Tam sa  povinnosť pravidelných revízií výrazne podceňuje a často zanedbáva.
 

Prínos skupiny Veolia Energia v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov

Bezpečnosť, spoľahlivosť, hospodárnosť, ekologickosť. Aby sme toto všetko mohli našim zákazníkom garantovať, Veolia Energia dodržuje svoje záväzky z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, dbá o obnovu starších zariadení, navrhuje, vyvíja a implementuje riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Sledovanie uhlíkovej stopy z našich výrobných činností nás núti ustavične hľadať možnosti na znižovanie spotreby energií:

  • Zvyšujeme účinnosť výrobných zariadení – a to aj používaním motorov s frekvenčnými meničmi pre reguláciu otáčok. Riadením otáčok takýchto motorov je možné ušetriť až 70 % energie.
  • Na mnohých zariadeniach sme nainštalovali spalinové rekuperátory, ktorých úlohou je zachytiť časť energie spalín kotla. Tá by inak unikla nevyužitá do okolitého prostredia.
  • Koncom roka 2013 sme v bratislavskej Petržalke začali s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Inštaláciou kogeneračných jednotiek a ich vysoko účinným prevádzkovaním sa efektívnejšie využíva palivo (zemný plyn). Pri výrobe elektrickej energie sa až 42 % odpadového tepla dodá do siete a využije na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
  • V rámci optimalizácie rozvodných sietí, ktorými sa prepravuje teplo, inštalujeme potrubia s optimalizovaným priemerom a s kvalitnými izoláciami, aby sme dosiahli čo najnižšie energetické straty. 
  • Využívaním nových softvérov pre riadenie zdrojov tepla a jeho distribúciu vieme optimálne riadiť prevádzku a minimalizovať straty energií a tým zvyšovať energetickú hospodárnosť.
  • Vďaka technologickej modernizácii zvyšujeme produktivitu, znižujeme spotrebu primárnych energií a tým znižujeme emisie CO2.

Pri CZT má zákazník – odberateľ – oveľa menej starostí a „bezstarostné teplo domova“ nie je v tomto prípade frázou, ale realitou. V neposlednom rade je dôležité si uvedomiť, že trvalo udržateľný rozvoj, ktorý spoločnosť Veolia Energia podporuje, prispieva ku kvalite života a k hospodárskej prosperite.