V areáli Veolia v Žiari nad Hronom žije aj rybárik riečny.

V areáli Veolia Utilities v Žiari nad Hronom môžeme uvidieť aj lietajúci drahokam. Aj takýto prívlastok dostal nádherný rybárik riečny, ktorý tu žije. Ornitológ tu počas tohtoročného monitoringu zaznamenal spolu až 34 ďalších vtáčích druhov.

Rozsiahle lúky, remízky, malé lesíky a neďaleká rieka Hron – to všetko vytvára pre vtáčie druhy vhodné prostredie pre hniezdenie a získanie potravy. Hoci sa lokality nachádzajú v priemyselnom areáli, ležia na jeho okraji a sú chránené pred nadmerným vyrušovaním. Na jednej z lúk vlani napríklad opakovane hľadal potravu bocian čierny. Jedná sa pritom o vzácny druh, na Slovensku podľa BirdLife Slovensko hniezdi len 400 – 600 párov.

Lúčne prostredie s drevinami je prirodzene vhodné pre bežnejšie vtáčie druhy – sýkorky, slávika, drozdy, penice a ďalšie. Tie dopĺňajú ďalšie, ktoré až tak často nevidíme či nepočujeme, napríklad pŕhľaviar čiernohlavý či vlha obyčajná.  

Areál tiež spestruje prostredie malej vodnej nádrže. Na jej behoch hniezdi trsteniarik obyčajný a loví tu aj kalužiačik malý. Práve v okolí nádrže bol opakovane zaznamenaný rybárik.

Veolia biodiverzitu zelených plôch v areáli cielene podporuje, napríklad odstraňovaním inváznych druhov rastlín a obnovou pôvodnej lúčnej vegetácie. Vtáčím druhom pomáha aj ponechanie vybraných zón – remízok a lesíkov bez zásahu, ale tiež umiestnenie vtáčích búdok, ktorých bolo doposiaľ osadených 14. Na jeseň tohto roka tu bude vysadených aj 20 krov vhodných pôvodných drevín, ktoré vtákom spestria ponuku potravy a poskytnú im ďalšie miesta na hniezdenie.