Ochrana biodiverzity v areáloch Veolia pokračuje

Po vykonaní ekologických auditov a spracovaní navrhovaných opatrení sa program ochrany biodiverzity v areáloch skupiny Veolia Slovensko presunul do realizačnej fázy. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sa začali práce v dvoch pilotných lokalitách.
 
Cieľom projektu je realizovať opatrenia zlepšujúce stav prirodzenej biodiverzity v areáli ČOV Rakytovce a Veolia Utilities Žiar nad Hronom.
 
ČOV Rakytovce

 

 
Na území čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach sa začalo s  prípravou situačného a vytyčovacieho plánu pre vytvorenie lesného biotopu. Tento biotop sa bude skladať z druhov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v oblasti Zvolenskej kotliny. Kvôli prírodnej rozmanitosť plánovaného biotopu (až 250 druhov) bol na spoluprácu prizvaný lesník a záhradná architekta.
V aktuálnej fáze prác sa zrealizoval nákup  búdok pre netopiere a príbytkov  pre živočíchy ako plch  alebo jež. V priebehu júna je naplánované  osadenie väčšieho množstva netopierích búdok.
 
Veolia Utilities Žiar nad Hronom
 
Práce v Žiari nad Hronom začali v máji a to odstránením porastu silne inváznej rastliny s názvom krídlatka (Fallopia sp.) výlučne bez použitia herbicídov. Primárne boli odstránené suché minuloročné a nové zelené porasty na celej ploche výskytu a práce boli opätovne vykonané v júni. Ďalšie zrealizované aktivity boli zamerané na plochy s mimoriadne vysokou hustotou výskytu krídlatky, ktoré boli prikryté netkanou tmavou plachtou. Plachta by mala spomaliť rast a šírenie rastlin tým, že sa naruší priebeh fotosyntézy. Ide zároveň o odskúšanie miery tohto efektu v daných podmienkach.
Aj v tejto lokalite boli zakúpené a nainštalované  búdky pre netopiere,  búdka pre plcha a  domček pre ježa.
 
--

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.

V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com