Nový vzdelávací projekt "Tajný život vody"

V školskom roku 2015/2016 sme v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA pripravili nový vzdelávací projekt pod názvom „Tajný život vody.“

Žiaci v dnešnej dobe získavajú z rôznych strán veľké množstvo informácií o životnom cykle vody. Sú to informácie so zemepisu, biológie či chémie. V rámci nášho projektu sa chceme pozrieť na život vody z environmentálneho pohľadu. Ako dokážeme vodu chrániť, čo to je virtuálna voda, ako my sami ovplyvňujeme život vody okolo nás, ako ovplyvníme kvalitu vody svojim spotrebiteľským správaním.

Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému „život vody“. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze.

Na dosiahnutie, čo najlepšieho výsledku, búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa vody, v ktorom by ukázali svojej komunite, čo sa o danej téme dozvedeli.

Viac informácií:na stránkach http://www.stvps.sk/ alebo emailom  [email protected]