Najefektívnejší spôsob komunikácie je pre zákazníkov osobný kontakt

Na ôsmych zákazníckych centrách našej spoločnosti sa v priebehu celého roka realizuje interný prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami metódou dopytovania a konkrétnou formou samovypĺňania. Dotazník slúžiaci na zber údajov je k dispozícii na každom pracovisku zákazníckeho centra, obsahuje tri uzavreté otázky. Vyplnený dotazník odberatelia odovzdávajú do zapečatenej schránky. Vzorku respondentov tvoria zákazníci, ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych centier a vyplnia dotazník. Z posledného vyhodnotenia prieskumu vyplynulo, že zákazníci preferujú ako najefektívnejší spôsob komunikácie osobný kontakt ( 67,71%), po ňom nasleduje telefonický kontakt (14,38%).
Najviac sa zákazníci zaujímajú o  informácie k zmluvám - zmena majiteľa, zmena záloh atď.(41,00%) ďalej o informácie týkajúce sa fakturácie a cien vodného a stočného (32,64%) a o kvalitu a tlak vody(14,40%).

Spokojnosť s prístupom zamestnancov dodávateľa pitnej vody vyjadrilo 99,50 % dotazovaných.
 

Zákaznícke centrá Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

  • Uzatváranie obchodných zmlúv a ich dodatkov
  • Zmeny v platení záloh a faktúr
  • Príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku
  • Príjem hotovostných platieb
  • Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom

Zdroj : http://www.stvps.sk/najefektivnejsi-sposob-komunikacie/