Na COP21 predstavili sprievodcu novou uhlíkovou politikou

Na konferencii COP21 sa zástupcovia štátov zhodli na niekoľkých efektívnych opatreniach potrebných na riešenie problémov zmeny klímy. Súčasťou celosvetovej dohody bolo stanovenie dostatočne vysokých uhlíkových poplatkov a vytvorenie potrebných pravidiel pre trhovú ekonomiku, ktoré povedú k obmedzeniu globálneho otepľovania maximálne do 2 ° C.

Viac ako 1000 firiem uvádza, že sa už teraz riadi novou uhlíkovou politikou, alebo sa tak chystajú urobiť najneskôr do roku 2017. Cieľom je, aby sa čo najviac spoločností pripojilo ku Carbon Pricing Leadership Coalition a tým sa zabezpečilo, že budú dodržané kritériá stanovené OSN Global Compact a UNEP, sekretariátu UNFCCC a Caring for Climate partners.
 
Na pomoc spoločnostiam, ktoré sa aktuálne snažia o zavedenie novej uhlíkovej politiky, vydali Global Compact OSN a World Resources Institute, v spolupráci s Caring for Climate partners, sprievodcu Executive Guide to Carbon Pricing Leadership. Táto brožúra ponúka pohľady viac ako 100 spoločností z celého sveta a je určená predovšetkým povereným osobám, ktoré sa venujú hĺbkovým previerkam v oblastiach uhlíkových emisií svojich firiem.
 
Vďaka dôkladnému mapovaniu spoločností stanovili Caring for Climate partners top 5 dôvodov, prečo sa firmy začínajú zaujímať o novú uhlíkovú politiku:

 • príprava na politiku, ktorá posunie firmu vyššie na hodnotovom rebríčku
 • snaha dosiahnuť ambiciózne ciele, čím je zníženie skleníkových plynov, ako odpoveď na vedecky podloženú skutočnosť globálneho otepľovania a s ním spojených klimatických zmien
 • predpoklad, že nové klimatické zmeny budú mať negatívny vplyv na finančné náklady spoločnosti
 • reakcia na aktuálne nároky investora i zákazníka
 • "Chceme ísť cestou učenia sa a skúšania nových technologických postupov spojených s novou uhlíkovou politikou.".

Výskum odhalil, že spoločnosti prevažne uvádzajú ako jeden z troch hlavných dôvodov, prečo sa venovať novej uhlíkovej politike: "miestnu uhlíkovú daň", poplatky a nové obchodné systémy, alebo "shadow pricing" - oceňovanie pomocou tieňových cien. Sprievodca sa venuje všetkým riešeniam, ktoré vedú k novej firemnej politike a hospodárstvu a snaží sa pomôcť firmám jednoducho zaviesť novinky týkajúce sa tejto oblasti.
 
Príručka tiež upozorňuje na výhody a výzvy, s ktorými sa spoločnosti môžu stretnúť, pokiaľ sa vydajú novou "uhlíkovou cestou". Samotní predstavitelia firiem pokladajú za najväčšiu výhodu fakt, že im nová politika pomáha "prebrať uhlíkovú tematiku do obchodných podmienok a tým pádom sa interne zapojiť do spomaľovania klimatických zmien na našej planéte". Na druhej strane však spomínajú aj jeden veľký problém, s ktorým sa najčastejšie stretávajú : "máme nedostatok informácií a pokynov pre správne nastavenie sadzby uhlíkových poplatkov". Aj s týmto problémom sa im však nový sprievodca snaží pomôcť.
 
Najčastejšie citované výhody:

 • prebrať uhlíkovú tematiku do obchodných podmienok a tým pádom interne prispievať spomaleniu klimatických zmien na našej planéte
 • vzostup podpory a investícií do energeticky účinných projektov
 • dosiahnutie ambicióznych cieľov - zníženie emisií skleníkových plynov

 
Najčastejšie citované výzvy:

 • nedostatok informácií a pokynov pre správne nastavenie sadzby uhlíkových poplatkov
 • nejasnosti v klimatických politikách jednotlivých krajín
 • zložité stanovenie "správnej ceny" tak, aby nebola príliš vysoká a bolo by ju reálne možné zaviesť, alebo príliš nízka, kvôli správnym investičným rozhodnutiam.

Teraz majú vlády jednotlivých krajín jedinečnú možnosť chopiť sa príležitosti a nastoliť správnu uhlíkovú politiku tým, že sa budú venovať dôkladnému plánovaniu v oblasti otázok a problémov klimatických zmien a zodpovedne sa zapoja do politických dialógov prostredníctvom politických i obchodných skupín.