Modernizácia CZT v Lučenci - realizácia kogeneračnej jednotky v plynovej kotolni Rúbanisko II

V rámci modernizácie systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) začala spoločnosť Veolia Energia Lučenec, a. s., v roku 2018 realizovať výmenu tepelných rozvodov na lučeneckom sídlisku Rúbanisko III. Výmena rozvodov tepla zabezpečí nielen zvýšenie účinnosti distribúcie tepla, ale aj  zvýšenie spoľahlivosti, resp. bezpečnosti jeho dodávok a výrazným spôsobom eliminuje straty teplonosného média pri dodržaní najprísnejších environmentálnych požiadaviek na ochranu životného prostredia v meste.

Modernizácia rozvodov a prepojenie dvoch kotolní

Modernizácia tepelných rozvodov a spojenie okruhov Rúbanisko II a III bol prvý krok k naplneniu komplexnej idey modernizácie CZT v meste Lučenec. Ešte v roku 2019 sa vymenilo 300 metrov potrubia na sídliskách Rúbanisko II a III. Po ukončení rekonštrukcie v auguste 2019 bola plynová kotolňa na Rúbanisku III zrušená a obe sídliská boli prepojené do jedného tepelného okruhu kotolne Rúbanisko II, ktorá bude vyrábať a dodávať teplo pre obe sídliská.  

Inštalácia kogeneračnej jednotky na Rúbanisku II

V máji 2020 sa ako druhý krok začala výstavba kogeneračnej jednotky v plynovej kotolni Rúbanisko II. Kogeneračná jednotka s plynovým motorom, ktorú sme zabudovali do systému CZT v Lučenci, pracuje na princípe spaľovacieho motora (podobne ako automobil), s inštalovaným elektrogenerátorom na výrobu elektrickej energie a so systémom na využitie odpadového tepla zo spaľovania paliva a tepla z chladenia bloku motora.

Vyrobená elektrická energia je dodávaná do verejnej siete – do distribučnej sústavy - a teplo je využité v systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT) na dodávku teplej vody a ústredného kúrenia.

 

Použitie kogeneračnej technológie na súčasnú výrobu elektriny a tepla je na celkovú vyrobenú jednotku energie (kWh) environmentálne vhodnejší spôsob oproti monovýrobám energií. Z jednotkového množstva paliva je možné kogeneráciou súhrne získať až dvojnásobné množstvo energie v porovnaní s konvenčnými technológiami.

 „Aktuálne je realizácia montáže kogeneračnej jednotky ukončená, zrealizovali sa funkčné skúšky zariadenia pod dozorom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a otestovali sa všetky medzné stavy a výkonové režimy stroja. Spustenie do plnej komerčnej prevádzky je naplánované na jún 2021. Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí spolupracujú na modernizácii CZT v Lučenci, za ich vynaložené úsilie a profesionálne vykonanú prácu,“ dopĺňa Dagmar Šušková, manažérka prevádzky CZT v spoločnosti Veolia Energia Lučenec, a. s.

 

Prínosy kogeneračnej jednotky pre obyvateľov Lučenca

Kogeneračná jednotka (KGJ) je moderná technológia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (tzv. KVET). Na rozdiel od konvenčných, klasických monovýrobní elektrickej energie je využívané aj teplo, ktoré vzniká pri výrobe elektrickej energie kogeneračnou jednotkou. Nedochádza teda k strate energie primárneho paliva KGJ, ale je využívané na ohrev vykurovacieho média – vykurovanie. Výroba energií týmto spôsobom má vysoko pozitívny vplyv na šetrenie primárnych surovinových zdrojov aj na šetrenie finančných prostriedkov. Nemenej významný aspekt je pozitívny environmentálny vplyv použitia kogeneračnej technológie. Kogeneračné jednotky často slúžia aj ako núdzové – záložné – zdroje elektrickej  energie v miestach nepretržitej spotreby – tzv. ostrovný režim.