Medzinárodný týždeň bezpečnosti a zdravia pri práci

V dňoch 16. až 20. september sa naši zamestnanci mohli zapojiť do aktivít, ktoré prebehli ako súčasť kampane "Medzinárodný týždeň BOZP“. Tento rok bolo hlavným motívom heslo „POZORUJ A ZAUJÍMAJ SA“,  zameraný na budovanie povedomia o správaní, ako dôležitom prvku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohou kampane bolo tiež informovať o nesmiernom význame bezpečných pracovných postupov. Okrem teoretických znalostí boli súčasťou kampane aj sprievodné aktivity, ktoré poskytli užitočné informácie a spríjemnili pracovný deň.

Praktickú ukážku zameranú na používanie hasiacich prístrojov a hasiacej techniky a ukážku demonštrácie zlaňovania a evakuácie zamestnancov zo strechy kotolne predviedli členovia Hasičského a záchranného zboru. Prebehla aj prednáška a nácvik praktickej prvej pomoci pri špeciálnych prípadoch v automobilovom závode. V niektorých lokalitách prebehla aj diskusia s odborníkom na tému "Požiarna prevencia" a tiež diskusia s Inšpektorátom práce na tému "Bezpečnosť pri práci v praxi".

Naši zamestnanci sa mohli prihlásiť na masáž zameranú na uvoľnenie krku a ramien, mali možnosť si nechať skontrolovať svoj všeobecný zdravotný stav (meranie tlaku, BMI a pod.), alebo si mohli zúčastniť odborného vyšetrenia zraku.