22. marec je Svetový deň vody

Svetový deň vody je vyhlásený organizáciou Spojených národov a tiež organizáciou UN – WATER, ktorá koordinuje projekt v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. V roku 2018 je tento deň venovaný téme "Príroda pre vodu", ktorá poukazuje na prírodné riešenia problémov s vodou v 21. storočí.
Výsadba lesov, obnova a ochrana mokradí, dôraz na zelenú infraštruktúru sú riešenia, ktoré sú  udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom ako môžeme obnoviť rovnováhu vodného cyklu  a pomôcť zmierniť účinky zmeny klímy na vodu a vodné zdroje.
 
Skupina Veolia Slovensko realizuje viacero projektov, ktoré súvisia s tohtoročnou témou Svetového dňa vody. Nový les vznikol v lokalite Beňuš ako súčasť projektu Lesy pre vodu, kde Štátne lesy s finančným prispením skupiny Veolia vysadili 23 700 kusov sadeníc vybraných druhov drevín. Podporili sme tiež revitalizáciu významných území s výskytom mokradí Moštenické a Mičínske travertíny.  V areáli ČOV Rakytovce, kde prebieha projekt „Ochrana podpora biodiverzity v technických areáloch“ je  jedným zo zámerov navrhnúť riešenie  na zadržania zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka tak, aby množstvo vody vhodne zodpovedalo kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability.
 
Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje skupina Veolia Slovensko viacero podujatí pre školy a širokú verejnosť. 22. marca 2018  pozývame verejnosť  na prezentáciu v OC Europa v Banskej Bystrici zameranú hlavne na rodiny s deťmi. Jej súčasťou budú  aktivity pre najmenších a zároveň  poskytneme  informácie o kvalite vody v regióne, aktuálnych projektoch a službách. V Bratislave prebehne podujatie na tému ochrany biodiverzity a udržateľného rozvoja. Význam biodiverzity priblíži žiakom základných škôl slovenská freediverka Katarína Linczényiová, ktorá je aj neúnavnou propagátkorkou ochrany našej planéty. 

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci. Vzorku vody je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody a to 22. marca 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Vzorky vody je možné odovzdať taktiež 22. marca 2018 v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.