Tajný život mesta - poďte z triedy von

Začiatkom januára  sa vo Vzdelávacom centre  Zaježová stretlo 50 učiteľov, aby absolvovali prvý z kurzov v rámci   nového školského projektu Tajný život mesta, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť VEOLIA a CEEV ŽIVICA. Hlavným cieľom školenia bolo oboznámiť učiteľov s bádateľsky orientovaným prístupom k výučbe a širšie ich oboznámiť s teoretickými a praktickými poznatkami týkajúcich sa biodiverzity.

Po absolvovaní 3-dňového kurzu vo Vzdelávacom centre  je 50 slovenských učiteľov a učiteliek pripravených priniesť metodiku bádateľstva do svojich tried. Cieľom tejto metódy je pestovať v žiakoch prirodzenú zvedavosť, podnecovať ich chuť skúmať a učiť sa. Okrem rozvoja kritického myslenia táto metóda podporuje dobré vzťahy a spoluprácu v triede. Žiaci vďaka nej získajú dôležité zručnosti využiteľné aj v dospelosti.

Samotní učitelia sa o tom mohli presvedčiť počas bádateľských lekcií, ktoré im na kurze priblížili lektorky Živice a českej organizácie Tereza v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen. „Učitelia sa na kurze okrem iného naučili, že dôležitou zručnosťou každého bádateľa je umenie klásť otázky. Cez správne položené výskumné otázky sa deti dopracujú k hypotézam, ktoré následne overujú. Takýto spôsob učenia ich baví a motivuje k hľadaniu odpovedí napr. na to, prečo sa listy na jeseň sfarbia alebo ako funguje erózia pôdy“ vysvetľuje Ivana Poláčková, koordinátorka projektu.

Na podporu bádateľsky orientovaného vyučovania každá škola dostala 4 tablety, ktoré im majú pomôcť pri bádaní po rastlinnej diverzite svojho mesta alebo obce. Slovenské školy tak pomôžu napĺňať medzinárodnú databázu divo rastúcich rastlín.

Viac informácií o projekte na www.tajnyzivotmesta.sk.

 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. 
www.veolia.com