Spoločnými silami budujeme podnik, ktorý sa stane referenciou v oblasti ekologickej transformácie

Ambície Veolie sú nemalé: Naša skupina, ktorá je dnes svetovou jednotkou v oblasti environmentálnych služieb, sa v priebehu nasledujúcich štyroch rokov chce stať referenciou z hľadiska ekologickej transformácie. Naplnenie tohto cieľa prispeje k riešeniu bezprecedentnej environmentálnej a klimatickej krízy globálneho rozmeru, ktorej svetové spoločenstvo čelí od začiatku 21. storočia a ku ktorej sa nedávno pridala aj zdravotná kríza. Na dosiahnutie tejto ambície Veolia v roku 2019 jasne formulovala svoju raison d'être čiže zmysel svojej existencie - podieľať sa na pokroku ľudstva, aby bolo možné zabezpečiť lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých - ktorý preniká všetkými činnosťami skupiny a dáva smer a zmysel všetkému jej konaniu. S využitím tohto "kompasu".

 

28. februára Veolia predstavila svoj nový strategický program, ktorý nesie názov IMPACT 2023. Tento plán vychádza z pevných základov, ktoré sú výsledkom procesu transformácie, ktorým Veolia prešla v posledných ôsmich rokoch: tento osemročný cyklus skupina zakončila zverejnením výrazne rastúcich hospodárskych výsledkov za rok 2019, na ktorých sa podieľal predovšetkým rast zaznamenaný v nových odboroch činnosti a úspory dosiahnuté počas oboch predchádzajúcich štvorročných plánov (pre obdobie 2012-2015 a 2016-2019).

 

Maximálne pozitívny vplyv

Hlavnou prioritou programu IMPACT 2023 je snaha o dosiahnutie maximálne pozitívneho sociálneho, spoločenského, obchodného, environmentálneho a finančného vplyvu. S touto prioritou úzko súvisí nastavenie rozhodovacích procesov a prednostné zameranie na rýchly rast odborov činnosti s vysoko pozitívnym prínosom pre celú planétu.

Kolektívna "inšpirácia"

Program IMPACT 2023 je výsledkom kolektívnych úvah a predchádzali mu konzultácie a diskusie, do ktorých sa zapojili všetky ekosystémy Veolie a v prvom rade zamestnanci. "Medzi podnetom, ktorý vzišiel od Antoina Frérota, generálneho riaditeľa a predsedu správnej rady Veolia, ktorý nás požiadal, aby sme sa v spolupráci s maximálnym počtom zamestnancov zamysleli, ako by mal vyzerať náš ďalší strategický plán po skončení obdobia 2016-2019, a predstavením programu IMPACT 2023 uplynuli prakticky dva roky, "spomína Jean-Christophe Taret, riaditeľ Veolie pre stratégiu. Preto Veolia začala už v roku 2018 proces kolektívnej diskusie pod názvom "Inspire" s cieľom pochopenia zásadných výziev, ktoré bude potrebné riešiť v rámci ďalšieho programového obdobia, a zhromaždenie návrhov zamestnancov pre určenie priorít ďalšieho postupu. Veolia do tejto celofiremnej diskusie najprv zapojila niekoľko sto talentovaných odborníkov z radov zamestnancov, ku ktorým sa následne pridalo 500 členov najvyššieho vedenia zo všetkých zón a obchodno-prevádzkových jednotiek, a nakoniec prišiel na rad vrcholový manažment Veolia. Po tejto veľmi poučnej etape skupina dôkladne preskúmala portfólia svojich činností, ktorých výsledkom boli tri typy stratégií, ktoré sa stali ťažiskom programu na nasledujúce štvorročné obdobie: činnosti, ktoré je nutné výrazne zrýchliť, činnosti, ktoré bude potrebné optimalizovať a primerane rozvíjať, a činnosti, ktoré bude nutné utlmiť alebo opustiť.

Celý rok 2019 prebehol v znamení zostavovania strategického plánu ako takého a podrobnej kalkulácie cieľov.

"IMPACT 2023 je plán, ktorého úlohou je združovať," zhŕňa jednou vetou Jean-Christophe Taret. "Stanovuje jasný rámec a pritom vychádza z iniciatív a návrhov vyplývajúcich priamo z terénu, čo je dôkazom silnej podpory prístupu zo strany zamestnancov, s ktorými bol nový strategický plán konzultovaný. Iniciatívy sú dôkazom toho, že sa zamestnanci stotožňujú s poslaním Veolie, ktorého konkrétnym vyjadrením je iniciatíva, Staráme sa o svetové zdroje ', a sú si vedomí vysoko náročných požiadaviek, ktoré sú na ne v súvislosti s týmto poslaním kladené. Odhodlanie zamestnancov a ich zaujatie pre vec sa odráža aj v miere ich zapojenia, ktorá v roku 2019 vzrástla na 85%. "

Komplexná a kvalifikovateľná výkonnosť

Veolia plánuje aj naďalej vykazovať solídnu finančnú výkonnosť, čo vyžaduje plnenie ambicióznych výkonnostných cieľov vo všetkých ostatných oblastiach, ktoré sú súčasťou jej ekosystému. Na základe diskusií, ktoré prebehli v období 2018-2019 v súvislosti s prípravou znení, ktoré mali vyjadriť zmysel jej existencie, si Veolia stanovila 18 konkrétnych ukazovateľov výkonnosti (pozri diagram nižšie), ktoré vychádzajú z Cieľov udržateľného rozvoja OSN a vzťahujú sa na korporátnu výkonnosť v službách piatich hlavných zainteresovaných strán skupiny, ku ktorým patria akcionári, zamestnanci, klienti, planéta a spoločnosť. Tento záväzok vyžaduje, aby si Veolia stanovila pre každú zúčastnenú stranu rovnako náročné kritériá, pretože každej z nich prikladá rovnakú mieru dôležitosti. "Z tohto dôvodu nemáme právo na omyl," hovorí Jean-Christophe Taret. Tieto ukazovatele, ktoré sa každoročne vyhodnotia nezávislým orgánom, budú okrem iného použité pre stanovenie variabilnej časti mzdy manažérov skupiny. Panel hodnotiacich ukazovateľov, na zostavení ktorého sa podieľala aj platforma "Critical Friends" Veolie a ktorý bol prerokovaný na zasadnutí výkonného výboru COMEX a následne schválený predstavenstvom spoločnosti Veolia, odráža vysoké ambície najnovšieho programu, ktorý bude slúžiť ako základ pre riadenie a implementáciu nového strategického plánu.

"Chceli sme vytvoriť taký plán, ktorý osloví úplne všetkých, ktorí budú mať čo do činenia s jeho realizáciou," vysvetľuje Jean-Christophe Taret, "to znamená plán, ktorý bude zmysluplný ako pre našich zamestnancov, tak aj pre zainteresované strany, ktoré ho vezmú za svoj. Je výsledkom našich vedomostí a doterajších skúseností a takisto odráža našu silnú firemnú kultúru. V neposlednom rade je aj vysoko inšpiratívny, pretože výzvy, na ktoré chceme reagovať a podieľať sa na ich riešení (čo obzvlášť platí v oblasti zmeny klímy a znečisťovania), sú jasne identifikované a majú zásadný význam pre ďalší osud nás všetkých. "

 

18 ukazovateľov nášho udržateľného podnikania

V súlade s definovanou podstatou skupiny Veolia sme si stanovili 18 špecifických cieľov udržateľného podnikania. Zaviazali sme sa k ich plneniu v spolupráci a v prospech zainteresovaných strán, ktoré delíme do 5 kategórií.

Naša účasť na cieľoch udržateľného rozvoja (SDG)

Veolia sa vo väčšej či menšej miere zúčastňuje napĺňovania všetkých 17 cieľov SDG, má priamy vplyv na 13 z nich.

 

Zapojenie všetkých subjektov v skupine

Pre úspešnú implementáciu a realizáciu plánu "v teréne" bolo vytvorené Riaditeľstvo pre podporu odborov činnosti a výkonnosti, ktorého úlohou bude kontrola a poskytovanie podpory, aby bolo možné identifikovať dopadové iniciatívy a vyhodnocovať schopnosť Veolie implementovať ich v širšom meradle.

"Poskytujeme potrebnú podporu jednotlivým subjektom (tj. obchodno-ekonomickým jednotkám typu business units), aby bolo možné realizovať celofiremnú stratégiu a zabezpečiť ich maximálny dopad," upresňuje Pierre Ribaute, riaditeľ Veolie pre podporu aktivít a výkonnosti odborov podnikania. "Pochopiteľne, nie všetci odborníci našej skupiny pochopiteľne pracujú vo vrcholovom manažmente Veolia, ale pôsobia v našich obchodno-ekonomických jednotkách; my o nich dobre vieme, poznáme ich kvality, a preto sa neváhame na nich v prípade potreby obrátiť, aby priamo v teréne priložili ruku k dielu, "zdôrazňuje Pierre Ribaute.

V bežnej praxi to konkrétne znamená, že toto riaditeľstvo bude riadiť jednotlivé odbory činností a profesie v kľúčových oblastiach - to znamená v oblasti obchodu, technológií, vedeckých a technických poznatkov, výkonnosti a operatívy - za účelom dosiahnutia maximálne proaktívneho spôsobu spolupráce s jednotlivými BUs (business units).

"V spolupráci s jednotlivými BUs stanovíme prioritné tematické okruhy pre obdobie do roku 2023 a následne vyberieme témy, na ktoré sa spoločne zameriame," dopĺňa Pierre Ribaute.

Po stanovení prioritných tém bude nutné špecifikovať typy podpory, ktorú bude tá či oná BU potrebovať. Napríklad, ak je cieľom niektorej BU vstup na trh s nebezpečným odpadom, vedenie zodpovedá za úspešnú realizáciu tohto cieľa tým, že poskytne najlepšie nástroje a mechanizmy, ktoré sú k dispozícii. "V rámci preskúmaného podporného obchodného modelu bude potrebné posúdiť, akým spôsobom bude možné vytvárať pridanú hodnotu, pričom budeme vychádzať z analýzy skúseností Veolie s presadzovaním v oblasti odpadového hospodárstva v konkrétnej krajine alebo regióne," vysvetľuje Pierre Ribaute. "Týmto spôsobom budeme môcť naši klientom garantovať, že Veolia implementuje na lokálnej úrovni to najlepšie zo svojho odborného know-how a nasadí všetky sily a prostriedky, aby mohla poskytovať čo najkvalitnejšie služby."

Inovácia s využitím kolektívnej inteligencie

Strategický plán tiež sleduje urýchlenie procesu inovácie, aby bolo možné čo najefektívnejšie napĺňať poslanie Veolie s maximálnym možným dopadom. "Z ekologickej efektívnosti a vplyvu ľudskej činnosti na život v regiónoch, kde Veolia pôsobí, urobíme hybnú silu inovácie," vysvetľuje Olivier Brousse, riaditeľ Veolia pre stratégiu a inovácie. Každý zamestnanec - bez ohľadu na to, v ktorej krajine pracuje - je pre nás cenným zdrojom inšpirácie v podobe nových podnetov, nápadov a hlavne riešenia, ktoré môžu priniesť novú pridanú hodnotu. Naším cieľom je prepojiť túto individuálnu inteligenciu, a vytvoriť tak "radar" inovácie na medzinárodnej úrovni. Pôsobnosť Veolie v 75 krajinách sveta z nej robí výsadného partnera najvýznamnejších podnikov v rámci jej odboru podnikania (petrochemický priemysel, poľnohospodársko-potravinársky komplex i.), Z čoho vyplýva jej priama previazanosť so zásadnými problémami, ktoré tieto významné priemyselné podniky musia riešiť. To je napokon dôvod, prečo bolo do plánu IMPACT 2023 zaradených 6 najdôležitejších výziev (zdravie a nové znečisťujúce látky; adaptácia na klimatické zmeny; nové cykly surovín; zabezpečenie zdravotne nezávadných potravín a ochrana životného prostredia; nové energetické služby; nová digitálna ponuka)  súčasného a budúceho sveta, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre podporu kreativity tímov a využitie inovácií. Dôvodom pre zaradenie týchto globálnych výziev do najnovšieho strategického plánu bola ich dôležitosť pre budúcnosť našej planéty a jej obyvateľov a tiež skutočnosť, že odborné kompetencie zamestnancov Veolie a ich tvorivý potenciál môže byť využitý v prospech diferencovanejšieho a efektívnejšieho prístupu, ktorého výsledkom bude ponuka konkrétnych, funkčných a trhovo využiteľných riešení.

"Ako priekopníkovi inovatívnych riešení nám prináleží neľahká úloha, ktorej cieľom je vytvorenie rovnováhy medzi súčasnými a budúcimi odbormi činností, vyvážený prístup k našim piatim hlavným zúčastneným stranám a udržanie stability v obdobiach hospodárskeho rastu aj obdobiach krízy, ako je napríklad tá súčasná spôsobená pandémiou koronavírusu, a pritom nestrácať ohľad na náš  raison d’être,, ktorý slúži ako "kompas", ktorý dáva smer našim ďalším krokom, "tvrdí Olivier Brousse.

Od spoločensky užitočnej firmy k podniku, ktorý sa stane referenciou z hľadiska ekologickej transformácie

V čase epidemickej krízy spôsobenej novým koronavírusom, ktorý sa šíri  neuveriteľnou rýchlosťou po celom svete, Veolia mobilizuje v medzinárodnom meradle svoje sily a organizačnú štruktúru, aby zabezpečila kontinuitu dodávok životne dôležitých služieb, ako je zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, zabezpečenie odpadového hospodárstva, dodávky elektrickej energie a s tým súvisiacich energetických služieb, dezinfikovanie budov a prevádzkových zariadení ... Tieto základné služby musia bezpodmienečne fungovať práve v čase epidémie, bez ohľadu na sťažené podmienky!

"Občianska spoločnosť je znepokojená viac ako inokedy, pretože stratila oporné body a istoty, na ktoré doteraz spoliehala," dodáva Olivier Brousse.

Veolia, ktorá má vo Francúzsku štatút prevádzkovateľa životne dôležitých služieb (a v Spojenom kráľovstve je zaradená do kategórie "Key worker", čo je označenie pre poskytovateľov základných služieb), je súčasťou týchto oporných bodov, na ktoré spoločnosť spolieha. Preto Veolia povýšila problematiku zdravotnej nezávadnosti na jedno z nosných tém procesu inovácie.

"Potreba zdravotne nezávadných potravín a právo dýchať kvalitný vzduch sú výzvy súvisiace s ochranou zdravia obyvateľstva, pričom epidémia koronavírusu ešte zdôraznila naliehavosť týchto problémov, a kladie zvýšené nároky na akcieschopnosť Veolie a jej schopnosť prichádzať s ponukou inovatívnych riešení," podotýka Olivier Brousse. "Ak sa nám podarí dokázať, že zmyslom našej existencie a predovšetkým 18 výkonnostných ukazovateľov, ktoré sme zakotvili v našom novom strategickom pláne, majú konkrétny pozitívny vplyv, a sú teda možným východiskom z tejto bezprecedentnej krízy, naša skupina z nej vyjde ako skutočný symbol a pojem v oblasti riešení výziev celospoločenského charakteru. Ako maják, ktorý udáva smer v čase, keď celý svet prechádza ťažkou skúškou. Tento náročný proces si nepochybne vyžiada vysoké nasadenie každého z nás, ale vďaka tomu splníme to, čo sa od nás ako od spoločensky zodpovednej firmy očakáva."