Environmentálna oblasť

Činnosť skupiny Veolia je už vo svojej podstate spojená so životným prostredím. Skupina sa snaží minimalizovať vplyv svojich činností na životné prostredie napr. vývojom nových technológií alebo zdieľaním príkladov dobrej praxe. Veolia zaraďuje environmentálnu oblasť medzi svoje priority v rámci CSR stratégie.

 • Environmentální oblast - Slide 1
 • Environmentální oblast - Slide 2
 • Environmentální oblast - Slide 3


Podpora biodiverzity

Činnosti spojené s výrobou pitnej vody a čistením odpadových vôd sú s prírodou veľmi úzko spojené už zo svojej podstaty. Veolia svojím pôsobením ovplyvňuje kolobeh vody v prírode, a preto sa využitím vlastného technologického know-how snaží minimalizovať vplyv svojich činností na životné prostredie. Spolupracuje s viacerými  mimovládnymi organizáciami a Slovenským rybárskym zväzom na zvýšení prírodnej rozmanitosti v regióne pôsobnosti realizáciou projektov ako napr. Vraciame ryby do našich riek, Čisté vody a pod.
 

Environmentálne pravidlá, ktorými sa Veolia riadi v oblasti energie:

 • ISO normy - sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, čím garantujeme dodržiavanie platnej legislatívy.
 • Prevencia znečisťovania životného prostredia – hľadáme úspory energií, znižujeme počet lokálnych zdrojov, rozvíjame siete diaľkového vykurovania, atď.
 • Výroba tepla a elektriny v ekologicky šetrnej kogenerácii - kombinovaná výroba tepla a elektriny, teda kogenerácia, je oveľa ohľaduplnejšia k životnému prostrediu než oddelená výroba, pretože umožňuje zvýšiť účinnosť zariadenia a ušetriť veľké množstvo paliva (až 40 %).
 • Nahrádzanie stále väčšieho množstva uhlia obnoviteľnými a druhotnými zdrojmi energie - v mestách, kde pôsobíme, sme spustili viaceré projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy a slnečnej energie).
 • Neustále zlepšovanie, modernizácia a inovácia energetických zariadení.
 • Odpadové hospodárstvo - triedime nebezpečné odpady a plasty a oganizujeme triedenie a zber papiera.
 • Elektrické vozidlo - Zamestnancom Veolie Energia v Bratislave v rámci technickej kontroly prevádzok slúži od roku 2011 na prepravu v meste elektrický automobil. Okrem znižovania hluku v meste prispieva aj k zníženiu emisií CO2 a jeho využitie prináša úsporu zhruba 5 ton emisií ročne.
 • Naše mesto - v Bratislave, Košiciach a Poprade sa pravidelne zúčastňujeme dobrovoľníckych aktivít - maľujeme múry, ploty, preliezky a pomáhame tým aj našim klientom.
Podpora biodiverzity Čitajte viac - PROJEKTY