Právne dojednanie

Podmienky používania webových stránok www.veolia.sk

 (ďalej len „Podmienky“)

Akékoľvek použitie webových stránok www.veolia.sk (ďalej len „Stránky“) musí byť v súlade s týmito Podmienkami.
Obsah Stránok je vo vlastníctve spoločnosti Veolia Environnement, verejná obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v RCS Paríž pod číslom 403 210 032, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 36/38 Avenue Kléber , 75016 Paríž , Francúzsko, ktorej telefónne číslo je +33 ( 0 ) 1 71 75 00 00 +33 ( 0 ) 1 71 75 00 00 (ďalej len „Veolia Environnement“).

Vzhľadom na skutočnosť, že obsah týchto stránok je vlastníctvom spoločnosti Veolia Environnement a server, na ktorom je Stránka umiestnená, je hostovaný vo Francúzsku, súhlasí návštevník Stránky s tým, že tieto Podmienky sa riadia francúzkym právom.
Stránky poskytujú informácie o skupine VEOLIA na Slovensku.
 

Chránené práva

Obsah Stránok je vytváraný spoločnosťou Veolia Environnement, jej dcérskymi spoločnosťami, prípadne na ich objednávku (ďalej len „Obsah“). Obsah je chránený právnymi predpismi, najmä autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a právom proti nekalej súťaži.
Obsah zahŕňa architektúru, grafický dizajn (vrátane farieb, písma a grafického rozvrhnutia obrazovky), informácie a prvky prístupné na Stránkach alebo prostredníctvom Stránok, ako sú dokumenty, články, fotografie, ilustrácie, obrázky, ochranné známky a logá (predovšetkým Veolia Environnement, Veolia Voda, Veolia Energie – Dalkia, Veolia Transdev a Veolia Environmental Services), dáta a databázy, zvukový obsah (hlasy, hudba a zvukové efekty, a i.), audiovizuálne diela (animácie, videá, a i.) a počítačové programy a aplikácie.
Obsah Stránok je výhradným vlastníctvom spoločnosti Veolia Environnement, jej dcérskych spoločností, jej poskytovateľov technických služieb, alebo tretích osôb, ktoré umožňujú ich použitie.

Akékoľvek rozmnožovanie, distribúcia a / alebo použitie Obsahu Stránok akýmkoľvek spôsobom, v akejkoľvek forme a za akýmkoľvek účelom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Veolia Environnement zakázané v súlade s francúzskym zákonom o duševnom vlastníctve. V každom prípade rozmnožovania, šírenia a / al​ebo využívania celého obsahu Stránok alebo jeho časti musí byť jasne uvedený odkaz na Stránky spolu s menom autora.

Každá osoba, ktorá poruší tieto pravidlá, sa dopustí porušenia autorských práv. Zároveň sa dopustí trestného činu, bez ohľadu na akýkoľvek postih zo strany Veolia Environnement a jej dcérskych spoločností.
 

Zodpovednosť

Veolia Environnement a jej dcérske spoločnosti se zriekajú zodpovednosti za obsah Stránok, vrátane akéhokoľvek zaistenia kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, nároku a porušenia predpisov. Okrem toho sa Veolia Environnement a jej dcérske spoločnosti zriekajú akejkoľvek zodpovednosti vo vzťahu k akejkoľvek priamej alebo nepriamej, náhodnej alebo následnej škode, strate dát alebo strate príjmov plynúcich z alebo súvisiacich s používaním alebo prevádzkou tejto webovej stránky a jej obsahom.

Veolia Environnement preto bude robiť všetko pre to, aby zaistila prístupnosť Stránok pre ich návštevníkov za všetkých okolností. Veolia Environnement však nezodpovedá za nedostupnosť Stránok z akéhokoľvek dôvodu.
Stránky môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby.
Zmeny a aktualizácie budú pravidelne pridávané na Stránky. V tomto ohľade si Veolia Environnement a jej dcérske spoločnosti vyhradzujú právo kedykoľvek vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zmeny.

Na Stránkach sa môžu objaviť hypertextové odkazy. Hypertextové odkazy na Stránkach vám umožnia opustiť Stránky. Tieto odkazy sú poskytované iba pre vaše pohodlie a neznamená to, že by Veolia Environnement schvaľovala obsah webových stránok tretích strán, na ktoré odkaz odkazuje. Tieto webové stránky tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti Veolia Environnement a jej dcérskych spoločností, a tieto nie sú zodpovedné za podmienky prístupu k obsahu týchto stránok, odkazy, ktoré obsahujú, výrobky alebo služby, ktoré ponúkajú, dáta uložené na serveroch a zmeny alebo aktualizácie týchto stránok.

Všetky obchodné známky, názvy produktov alebo služieb, doménové mená a názvy spoločností uvedené na Stránkach sú majetkom ich oprávnených vlastníkov. Odkazy na ochranné známky, názvy produktov, služieb, doménové mená tretích osôb (mimo skupinu VEOLIA) neznamenajú existenciu vzťahu medzi Veolia Environnement (resp. dcérskymi spoločnosťami) a takou treťou osobou, na ktorej produkty, služby a značky odkaz na Stránkach odkazuje.
 

Ochrana osobných údajov

Veolia Environnement od používateľov Stránok nepožaduje zadávanie osobných údajov (meno, adresa, e-mailová adresa, povolanie atď.).
Ak si prezeráte Stránky, Veolia Environnement môže používať cookies, ktoré sa skladajú z informácií pomocou ktorých sa ukladajú jednoduché informácie z vášho počítača na server Veolia Environnement, ktoré tento následne využíva na čítanie a záznam dát.
Veolia Environnement zaviedla politiku o používaní cookies v súlade s ustanoveniami francúzskeho zákona o ochrane osobných údajov č. 78 - 17, zo dňa 6. januára 1978 a v súlade s odporúčaniami CNIL,francúzskeho úradu na ochranu osobných údajov.

Veolia Environnement vás informuje, že osobné údaje, ktoré prípadne poskytnete online prostrednictvom formulárov dostupných na Stránkach, budú použité výhradne oprávnenými pracovníkmi Veolia Environnement, ktorí sú zodpovední za spracovanie a uchovávanie dát. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní obsahu alebo riadení Stránok ako subdodávatelia spoločnosti Veolia Environnement, pričom tieto tretie osoby sú povinné dodržiavať povinnosti stanovené vo francúzskom zákone o ochrane osobných údajov.

Tieto tretie strany sú povinné zachovávať bezpečnosť a dôvernosť dát, nemôžu ich použiť na iný účel než na prevádzku Stránok a smú ich používať výhradne na základe pokynov od Veolia Environnement.

Veolia Environnement se zaväzuje prijať všetky príslušné opatrenia, ktoré má k dispozícii a ktoré chránia dôvernosť osobných údajov. Za týmto účelom vás Veolia Environnement informuje, že v súlade s francúzskym uznesením CNIL č. 2006-138 zo dňa 9. mája 2006, týkajúcim sa oslobodenia od povinnosti podávať správy o spracovaní údajov na účely informačných a externých komunikácií (rozhodnutie o výnimke číslo 7), je databáza, ktorá môže obsahovať  osobné údaje, presne v súlade s rámcom stanoveným v uvedenom rozhodnutí, čím sa Veolia vyníma z povinnosti vydať vyhlasénie CNIL o spracovaní osobných údajov.

Veolia Environnement pripomína, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov máte právo brániť používanie, prístup a zmenu svojich osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek písomným podaním na na adresu:

 

Veolia Environnement
36/38 avenue Kleber
75116 Paris
Reponse.VE@veolia.com

Zmena alebo odstránenie údajov bude uskutočnené bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní po obdržaní požiadavky.
Veolia Environnement upozorňuje na skutočnosť, že niektoré infomácie, ktoré nepredstavujú osobné údaje  a nie je vás možné prostredníctvom nich identifikovať, môžu byť nahrané servermi (napr. prehliadač použitý na  prezeranie Stránok).