Praktická ochrana biodiverzity

Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných prvkov spoločensky zodpovedného podnikania.

Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných prvkov spoločensky zodpovedného podnikania.

Preto neustále vyhľadávame zaujímavé myšlienky a partnerstvá prostredníctvom ktorých sa staráme o podporu a rozvoj biodiverzity a tiež , posilňovanie zaujímavých iniciatív spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky (PP).

Takouto iniciatívou je aj obnova a revitalizácia v lokalite PP Moštenické travertíny, ktoré sú chránenou prírodnou pamiatkou najmä kvôli masívnej a ešte stále aktívnej travertínovej terase. Zo zaujímavých a cenných druhov sa na území vyskytuje napr. kortúza Matthioliova a ľalia cibuľkonosná.

S finančnou podporou skupiny Veolia boli vykonané prace zamerané na zlepšenie stavu prírodnej pamiatky. Za účasti 12 profesionálov z NAPANTu a dobrovoľníkov boli z travertínových kôp odstránené náletové dreviny a trávy a tým sa skvalitnili životné podmienky vzácnych rastlín a vytvoril sa priestor pre vznikanie nového travertínu.

Osadením informačných tabúľ v oblasti Moštenická Kyslá bola návštevníkom priblížená trasa vedúca k travertínom. Tabuľa umiestnená na hranici prírodnej pamiatky informuje o vzácnych druhoch rastlín a živočíchov žijúcich na území pamiatky ako aj o podmienkach ochrany tohto územia.

Pre vznik a existenciu travertínov je nevyhnutné zachovať tzv. roztekanie vody a činnosti, ktoré narušujú vodný režim nie sú žiaduce. Práce vykonané na PP Moštenické travertíny prispeli k obmedzeniu negatívnych činnosti (fyzické zašliapavanie travertínu návštevníkmi) a taktiež prispeli k informovanosti návštevníkov tejto unikát prírodnej pamiatke..